Barn- och elevhälsopodden

Barn- och elevhälsopodden riktar sig till dig som arbetar inom förskolan och skolan och vill lära dig mer om hur du kan bidra till god hälsa bland elever. I podden diskuterar medarbetare från Centrala barn- och elevhälsan i Norrköpings kommun ämnen som fångats upp ute på skolorna och som ses som extra viktiga.

Det kan till exempel handla om goda relationer mellan lärare och elever, sömn, skolnärvaro, trauma eller utåtagerande barn på förskolan. I vissa avsnitt bjuds även externa experter på olika områden in till samtal och diskussion. Poddens syfte är att sprida kunskap om barn och ungdomar, ge nya perspektiv och hjälpa dig som arbetar inom förskolan och skolan i ditt arbete.

Podden har ett 1-20 års perspektiv, vilket innebär att avsnitten tar upp ämnen som berör både förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Podden produceras av Centrala barn- och elevhälsan i Norrköpings kommun.

Lyssna på podden

Om avsnitten

Implementering i skolan med flourtanten som modell

I detta dubbelavsnitt tar vi avstamp i denna modell och Peters egna erfarenheter, samt pratar om vad som är viktigt att tänka på vid all form av implementering i skolan och varför det är så svårt att lyckas bedriva evidensbaserad praktik? Vikten av att mäta det vi gör på olika sätt och samsynen kring kulturen på skolan lyfts specifikt.

Peter Karlsson bedriver sedan 2018 sitt egna företag där han erbjuder utbildning, handledning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd. Han var också med och har gått i bräschen för införandet av den evidensbaserade modellen Skolövergripande positivt beteendestöd (SWPBS) i Sverige och varit en av de första som implementerat förhållningssättet i en svensk kontext.

Lästips:
Positivt beteendestöd i omsorg och skola: En introduktion av Peter Karlsson

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran: positivt beteendestöd i klassrummet av Peter Karlsson

Användbar evidens: Om följsamhet och anpassningar av Henna Hasson & Ulrica von Thiele Schwarz

Från teori om missad undervisning till praktik

I detta avsnitt tar Annika med oss i detta arbete om att omvandla teori om frånvaro till praktik och ger oss exempel på hur de jobbar med att upptäcka frånvaro och åtgärda den i ett tidigt skede som främjar närvaron. Vi pratar bland annat om synvändningar, konkreta arbetssätt och den dynamiska process arbetet innebär.

Annika Forsberg arbetar sedan flera år på Kungsgårdsgymnasiet, men har dessförinnan också arbetat inom grundskolan i Norrköping. Bland annat arbetar hon just nu med och driver utvecklingen av det närvarofrämjande arbetet på Ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet.

Samtal i förskolan - ibland blir det svårt

I detta avsnitt pratar vi om hur samtalen mellan pedagoger och föräldrar blir välplanerade och framåtsyftande. Vad behöver vi tänka på inför, under och efter ett föräldrasamtal.

Sofie Berglund Ernman är socionom och arbetar på Centrala barn- och elevhälsan, förskoleteamet, i Norrköpings kommun. Hon är framförallt ett stöd till pedagoger i alla olika samtal som kan förekomma på en förskola.

Våld mot barn, mer än bara blåmärken

Ann-Charlotte Münger är barn-och ungdomsforskare och arbetar som lektor och docent på Barnafrid, Linköping universitet. Hon är ansvarig för Barnafrids program som ska stödja yrkesverksamma inom förskola, skola och fritidshem i deras arbete med våldsutsatta barn.

I detta avsnitt pratar vi om Barnafrids nysläppta Basprogram om våld mot barn för yrkesutövare. Vi pratar också om fenomenet våld mot barn som mer än bara blåmärken och hur vi inom skolan behöver ta på oss glasögonen för detta.

Meningsfullhet genom kreativitet, frihet och tvång

Ruhi Tyson är lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet. Han är också lärare vid Kristofferskolan i Bromma i bokbinderi och undervisar på Waldorflärarhögskolan. Hans intresseområde omfattar frågor om bland annat bildning och praktisk klokhet, yrkesutbildningars allmänbildande egenskaper och verkstadens pedagogiska potential.

I detta avsnitt pratar vi om kopplingen mellan undervisning, känslan av meningsfullhet, självkänsla och motivation, genom exempel ur Ruhis forskning samt försöker koka ner dessa till tips om hur man skapar meningsfullhet i undervisningen till den enskilda läraren.

Receptet på en god stödfunktion från elevhälsan

Johan Hallberg är rektor i Kolsva skolområde i Köpings kommun. Han har sedan år 2004 arbetat med skolutvecklingsfrågor med fokus på elevhälsa, skolkultur och värdegrund. Han är och har varit aktiv i flera skolors och huvudmäns utvecklingsprojekt i frågor kring elevhälsans ledning, utformning och struktur, bland annat på uppdrag av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. I detta avsnitt pratar vi om "Kolsvamodellen" 15 år senare. Vilka lärdomar har Johan gjort längst vägen och vilka nya rön har han tagit fast på och implementerat?

Parallellen mellan elevers lärande och brödbakning

Petri Partanen har under sina 25 år inom skolan och förskola hunnit med att forska på, skriva böcker om och utveckla översikter över hur elevers förmågor påverkar lärandet, vilket utgör förutsättningarna för hur vi bör tänka i skolundervisningen.  

I detta avsnitt tar vi avstamp i vilka dessa förmågor är och hur vi kan få fatt i dem för att undanröja hinder respektive främja dem i undervisningen. Vi pratar också om PASS-modellen och varför just denna är så bra för att analysera elevers behov av stöd.

Lästips:

Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan av Petri Partanen

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Petri Partanens blogg

Frånvarostatistiken - nyckeln till närvaroarbetet

"Har vi undersökt alla fyra områden; skolan, eleven, familjen och kamraterna?"

2016 publicerades Malin Gren Landells statliga utredning på området skolfrånvaro och en hel del har hänt på forskningsfältet sedan dess. Fortfarande saknas en enhetlig definition av fenomenet och statistik som tillsammans med utredningar av de enskilda fallen ses som nycklarna till ökad skolnärvaro.

I avsnittet pratar vi också om vad som bidrar till skolnärvaro och hur du kan inspirera andra till att också jobba förebyggande.

"Var ingen dålig kurator, var en bra lärare. Våga fråga".

I det första avsnittet av Barn- och elevhälsopodden tar vi upp ämnet suicid som diskuteras med legitimerade psykologen Therese Björnstam som varit med och utvecklat ”Våga fråga”, som är ett informationsmaterial om suicidprevention utvecklat för skolpersonal i det suicidpreventiva arbetet. I avsnittet diskuteras bland annat forskning på psykisk ohälsa bland unga, myter kring suicid och vad ditt uppdrag som personal på skolan handlar om i denna fråga (UPPTÄCKA, MÖTA och HÄNVISA).

Kontakt
Albin Josefsson
Leg. psykolog och poddansvarig

Centrala elevhälsan