Ansök om detaljplan

Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

Din ansökan innebär en begäran om planbesked, vilket är en tjänst som kommunen tar betalt för. Du kan få kostnadsfri rådgivning innan du lämnar in en ansökan.

Ansökan

Din ansökan ska bestå av blanketten Ansökan ny eller ändrad detaljplan och en karta över området ansökan gäller. När ansökan har kommit in gör kommunen en bedömning om frågan ska prövas i detaljplaneprocessen. Inom fyra månader ska du få svar i ett så kallat planbesked (om inte annat avtalats). Ett positivt besked innebär endast att kommunen kommer att pröva aktuella åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande till dessa.

Rådgivning

Innan du lämnar in en ansökan kan du få gratis rådgivning. Ta kontakt med vår gruppledare inom detaljplanering som arbetar med planbesked:

Magnus Gullstrand, tf. gruppledare
Telefon: 011-15 19 66
E-post: magnus.gullstrand@norrkoping.se


Avgift för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för planbesked. Vad det kommer att kosta beror på hur stor arbetsinsats som krävs för att reda ut om det är lämpligt att påbörja planarbete för den aktuella frågan. Avgiften tas ut både för positiva och negativa planbesked.

Åtgärd

Pris (gäller 2021)

Enkel åtgärd

9 520 kr

Medelstor åtgärd

14 280 kr

Stor åtgärd

19 040 kr


För mer information och kriterier för de olika nivåerna, se plantaxan sidan 11 och 12.

Handläggning av planbesked 

I Norrköpings kommun är det tjänstepersonerna på samhällsbyggnadskontoret som gör en lämplighetsprövning utifrån plan- och bygglagens bestämmelser, innan politisk behandling sker. Lämpligheten bedöms främst med stöd av gällande översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden såsom strandskydd och landskapsbildsskydd samt gällande kommunala styrdokument. Kommunens planbesked kan inte överklagas.

 

Positivt planbesked

Vid positivt planbesked ska planavtal tecknas mellan den sökande och kommunen. Avtalet reglerar kommunens ersättning för kostnader i samband med detaljplanarbetet.

 

Negativt planbesked

Vid negativt planbesked ska kommunen motivera varför ansökan inte kommer att prövas i detaljplaneprocessen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping