Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Översiktsplanering

I översiktsplanen planerar vi för den framtida markanvändningen i Norrköping. Planen skapar förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i vår kommun, och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen planerar vi för framtiden. Planen ger förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i Norrköpings kommun och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping.

Vi ska ta hand om och utveckla det vi har idag när vi planerar för framtidens Norrköpingsbor.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den visar hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.

I översiktsplanen kan du se var det föreslås att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta, och vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.


Illustration av en karta

Norrköping växer

Graf i blått över befolkningsökningen i Norrköping

Norrköping växer och vi blir fler kommuninvånare varje dag. Det behöver vi planera för. När vi blir fler Norrköpingsbor behövs fler bostäder, skolor, sjukvård och bra infrastruktur.

Det ska vara attraktivt att bo, leva och arbeta, både i staden Norrköping och på landsbygden.

Använda och utveckla befintliga strukturer

Illustration över strukturer

När vi utvecklar kommunen utgår vi från det som finns idag. Det gäller exempelvis både bebyggelsestruktur och infrastruktur som vägar, järnvägar, vattenledningar och bredband.

De strukturer som finns idag bygger vi vidare på.

Förstärka Norrköpings karaktärer

Illustration över Norrköpings skyline

När vi bygger och planerar gör vi det med respekt och fantasi. I Norrköpings kommun finns staden med strömmen, promenaderna och stenstadsbebyggelsen, här finns också landsbygden med skogarna och sjöarna, slätten och kusten samt tillhörande bebyggelse.

Vi utgår från platsens karaktär när vi planerar för framtidens Norrköping.

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

Kommunens översiktsplan behandlar hela kommunens yta. En fördjupning av översiktsplanen omfattar ett mindre geografiskt områden. Exempelvis en mindre tätort.

De strategier som översiktsplanen redovisar ligger till grund för fördjupningen. Genom vidare studier och avvägningar mellan intressen nås en högre detaljeringsgrad som visar områdets önskvärda utveckling. Dessa planer har som syfte att fungera som en vägledning vid bland annat detaljplanering.

Aktuell översiktsplan för stad och landsbygd från 2017

Norrköpings kommun växer och utvecklas. I översiktsplanen planerar vi för hur vi ska växa och utvecklas till en mer attraktiv och hållbar kommun.

Översiktsplanen behandlar den långsiktiga och fysiska utvecklingen av vår kommun. Översiktsplanen redovisar inte detaljlösningar. Planen innehåller prioriteringar och avvägningar och är visionär och strategisk.

Översiktsplan för stad och landsbygd antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Tillsammans med gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping bildar ÖP staden och ÖP landsbygd Norrköpings kommuns tredelade översiktsplan.

Titta på översiktsplanen i karta

Översiktsplan för staden Pdf, 2.3 MB.

Översiktsplan för landsbygden Pdf, 17 MB.

Illustration
Aktualitetsförklaring

Aktualitetsförklaring för Norrköpings kommuns översiktsplan

Aktualitetsförklaring 2021 Pdf, 13.6 MB.

 

Tidigare aktualitetsförklaring

Aktualitetsförklaring 2017 Pdf, 1.9 MB.

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Norrköping och Linköping har tillsammans tagit fram en gemensam översiktsplan. Planen behandlar de övergripande principerna för markanvändning och bebyggelse under de kommande decennierna.

Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping antogs den 8 juni 2010, och bildar tillsammans med ÖP staden och ÖP landsbygd Norrköpings tredelande översiktsplan.

Vår storstadsregion 2030
Om tjugo år är stadskärnorna i Linköping och Norrköping centrum i en stadsregion med en halv miljon invånare. Stadskärnorna har vuxit, och snabba och täta förbindelser mellan städerna har högsta prioritet. Regionen har fått fler attraktiva bostäder och ett rikare kultur- och fritidsutbud. Invånarna har tillgång till en större och mer varierad arbetsmarknad och universitetets olika campus erbjuder kreativa utbildnings- och forskningsmiljöer.

Bättre pendlingsmöjligheter
Ostlänken och Götalandsbanan har gjort resorna snabbare till Stockholm och Göteborg. De nya spåren gör samtidigt att fler pendeltåg får plats på stambanan. Med närheten till flygplatserna når man världen snabbt och enkelt. Utvecklingen av hamnen i Norrköping är bra för näringslivet och transporterna i hela regionen.

Samverkande städer och orter i en gemensam region
År 2030 har storstadsregionen 500 000 boende och 220 000 arbetsplatser. Det betyder en gemensam bostads- och arbetsmarknad med 80 000 fler boende och 30 000 fler jobb än idag. Täta och snabba tåg- och bussförbindelser gör det enklare att ta sig både mellan städerna, till andra delar av regionen och till andra storstäder.

Tätare stadskärnor och nya stadsdelar vid resecentrumen
Kollektivtrafiken har förbättrats både mellan Norrköping och Linköping och inom städerna. De båda nya resecentrumen ligger centralt och de nya stadsdelarna i anslutning till resecentrumen har lockat handel, kultur och kunskapsintensiva företag. Stadskärnorna är täta med fler bostäder, verksamhetslokaler och upplevelserika miljöer.

Boende i attraktiva miljöer
Ett mer varierat utbud av bostäder har lockat fler boende till storstadsregionen. Det finns fler bostäder i stadskärnorna med närhet till kultur, nöjen, vatten och grönområden.

Det är även möjligt att bo i attraktiva mindre orter och på landet. Bra kollektivtrafik gör det möjligt att bo kvar i mindre orter när man blir äldre eller om livssituationen förändras. Husen som byggs är energieffektiva och mer klimatanpassade.

Vissa tätorter blir småstäder
Särskilda satsningar genomförs i Vikingstad, Ljungsbro–Berg, Malmslätt, Linghem, Kimstad–Norsholm, Åby–Jursla, Svärtinge, Skärblacka och Kolmården–Krokek. De har cirka 6 000 invånare år 2030 och utvecklats till småstäder med egen identitet och atmosfär.

Pågående översiktsplanering

Bråvalla - vilande

Arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Bråvalla är vilande

Under hösten 2015 genomfördes ett samråd kring planförslaget. Flera nya förutsättningar har gjort att arbetet med planen nu är vilande.

Syfte

Planen ska föreslå en långsiktigt hållbar utveckling av området, och pröva förutsättningar för bostäder och verksamheter. Planen ska också ge förutsättningar att knyta samman Svärtinge med staden genom infrastruktur och stråk och den ska stärka tillgängligheten till Glan, bland annat genom stråk längs Glan samt bad och bryggor.

Kontakt

Johan Mases, enhetschef Översiktsplanering, Samhällsbyggnadskontoret

E-post: johan.mases@norrkoping.se

Svärtinge

Översiktsplanenheten har under juni 2021 fått i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan över Svärtinge. Orten har en hög befolkningstillväxt och är utpekad som en prioriterad utvecklingsort i kommunens översiktsplan. Det finns bland annat ett stort behov av mer mark för bostäder (i synnerhet flerbostadshus), beskrivna planförutsättningar för centrumbildning och att stärka efterfrågan och tillgång på handel, skola och service.

Vi befinner oss nu i den inledande fasen av projektet där ramverket för planarbetet klargörs vad gäller exempelvis organisation, tidplan, budget och avgränsning. Därefter är intentionen att i ett tidigt skede genomföra flera interna och externa dialogmöten. Målet är att samla in kunskap, erfarenheter och behov samt att hitta förutsättningar för en hållbar utveckling av orten.

Kontakt

Anders Svedberg, Översiktsplanering, Samhällsbyggnadskontoret

E-post: anders.svedberg@norrkoping.se

Översiktsplan för Norrköpings kommun samråd 9 maj - 18 augusti 2023

Översiktsplanen är på samråd

Mellan den 9 maj och den 18 augusti är det samråd för Förslag till översiktsplan för Norrköpings kommun. Alla som vill kan vara med och tycka till om hur Norrköpings mark och vatten ska användas. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Utifrån de synpunkter som kommit in utvecklas och konkretiseras förslaget till granskningshandlingen.

Varför behöver vi en ny översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Den anger hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Norrköping är en attraktiv och expansiv kommun där många vill leva, bo, besöka och verka. Kommunens målsättning är att fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart och klimatsmart sätt. Den nya översiktsplanen ska ta ett samlat och hållbart grepp om den framtida fysiska samhällsbyggnadsutvecklingen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är vägledande och väger tungt i den fortsatta planeringsprocessen exempelvis i detaljplanering.

Se gärna vår film om varför vi behöver en översiktsplan.

Varför ska jag tycka till?

Hur vill du att Norrköping ska se ut i framtiden? Översiktsplanen visar hur Norrköping ska utvecklas i framtiden och kommunen vill ha in dina åsikter om förslaget. Du har värdefull kunskap om Norrköping som är viktig för kommunen i det fortsatta arbetet med att ta fram en översiktsplan för kommunen.

Hur gör jag för att tycka till?

Under samrådstiden, 9 maj till 18 augusti, kan du lämna dina synpunkter. Vi vill ha dina synpunkter via e-post till oversiktsplanering@norrkoping.se. Alla synpunkter måste komma in skriftligt till oss.

Har du några övriga frågor?

Här kan du läsa frågor och svar på några av de vanligaste frågorna som vi får.

Frågor och svar Pdf, 1.3 MB.


Övriga frågor om översiktsplanen kan ställas till projektledare, Johanna Bergkvist 011-15 17 96.

Så tar vi hand om dina synpunkter

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Utifrån de synpunkter som kommit in utvecklas och konkretiseras förslaget till granskningshandlingen. Alla inkomna synpunkter och kommunens kommentarer kommer du att kunna ta del av i en samrådsredogörelse.

Kom och träffa oss!

Under samrådstiden kommer det även finnas möjlighet att träffa tjänstepersoner och politiker på samrådsmöten och prata om Norrköpings framtid.

Var du kan se förslaget

Du kan läsa förslaget på vår webbplats eller skriva ut en egen pdf-fil Pdf, 115.3 MB.. Du kan även läsa den i pappersformat:

 • i Förvaltningshuset Rosen på Trädgårdsgatan 21
 • på kommunens utställningar i Mirum galleria, Vilbergen centrum och Ingelsta shopping.
 • Från och med vecka 21 kommer förslaget finnas tillgängligt på biblioteken i Eneby, Skärblacka, Åby, Östra Husby och Krokek.

Samrådsmöten

 • Lördag den 13 maj Linden köpcentrum, Norrköping City 10:00-13:00
 • Torsdag den 25 maj Ingelsta shopping 15:30-18:30
 • Tisdag den 30 maj Digital samrådsmöte 12:00-13:00
 • Tisdag den 30 maj Digitalt samrådsmöte 18:00-19:00
 • Onsdag den 7 juni Digitalt samrådsmöte 12:00-13:00
 • Lördag den 10 juni Östra Husby 10:00-12:00
 • Lördag den 10 juni Arkösund 13:00-15:00
 • Lördag den 12 augusti Mirum Galleria, Hageby 10:00-13:00

Hur anmäler jag mig till digitala samrådsmöten?

Anmälan sker i förväg till respektive möte via länkarna nedan. I anmälan kan du även skriva om det är något särskilt du vill prata om. Vi kommer att maila dig information om hur du ansluter till mötet.

Information och guide om digitala samråd via Teams Pdf, 238.5 kB.

Fördjupning av översiktsplan

Händelö

Fördjupning av översiktsplanen för Händelö syftar till fortsatt utveckling av Händelö som ett transportcentrum. Planen ska fungera som kunskapsunderlag och vägledning vid framtida etableringar av verksamheter, planering av väg och järnvägsprojekt samt hamnens utbyggnad. Framtida avvägningar mellan olika intressen ska även underlättas av planen.

Fördjupning av översiktsplanen för Händelö antogs i maj 2006. I den senaste aktualitetsförklaringen fastställs att planen i huvudsak är aktuell.

Händelö Pdf, 3.7 MB.

Industrilandskapet

Industrilandskapet i Norrköping utgör en unik miljö som har ett högt bevarandevärde för staden. Fördjupningen av översiktsplanens syfte är att denna miljö ska utvecklas med hänsyn områdets nuvarande karaktär. Bland annat Universitet, kunskapsintensiva företag, stenstadskaraktären och Strömmen nämns som viktiga aspekter för den framtida utvecklingen.

Fördjupning av översiktsplanen för Industrilandskapet i Norrköping antogs i maj 2006. Planen bedömdes vid senaste aktualitetsförklaringen som i huvudsak aktuell.

Industrilandskapet Pdf, 19.7 MB.

Kimstad

Syftet med fördjupning av översiktsplanen för Kimstad är att orten ska kunna fortsätta växa och nyttja den potential för ett hållbart vardagsliv som ortens pendeltågstation skapar. Planen möjliggör för 2 000-3 000 nya invånare.

Fördjupning av översiktsplanen för Kimstad antogs i december 2007. Planen bedömdes vid den senaste aktualitetsförklaringen vara aktuell, även om stora delar av planen är genomförda.

Kimstad Pdf, 5.3 MB.

Krokek och Strömsfors

Krokek och Strömsfors är populära samhällen med en hundraårig historia. Orterna har mycket att erbjuda redan idag men kan erbjuda mer och detta till så många fler. Kommunen har därför gjort en fördjupning till översiktsplanen för Krokek och Strömsfors med förslag på en fortsatt utveckling av orterna.

Målet med fördjupningen av översiktsplanen är att hitta förutsättningar för en hållbar utveckling av orterna. Översiktsplanen ger vägledning inför beslut om hur den byggda miljön och mark- och vattenområden kan användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen för Krokek och Strömsfors antagen

Den 26 april 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta den fördjupade översiktsplanen för delen Krokek och Strömsfors. I den antagna planen visas möjligheter att planlägga för totalt cirka 1 000 nya bostäder med mera.

Dokument

Beslutsprotokoll Pdf, 438.8 kB.

Fördjupning av kommunens översiktsplan för delen Krokek – Strömsfors, 26 april 2021 Pdf, 16.7 MB.

Länsstyrelsens yttrande Pdf, 249.7 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning, 2020 Pdf, 1.7 MB.

Utlåtande granskningshandling Pdf, 838.8 kB.

 

Dokument som den fördjupade översiktsplanen hänvisar till:

Norsholm

Den planerade byggnationen av Ostlänken, en ny järnvägssträckning mellan Järna och Linköping, ger nya förutsättningar för en pendeltågsstation i Norsholm. Fördjupning av översiktsplanen syftar till att visa på en hållbar utveckling av Norsholm, till en småstad med upp till 9 000 invånare med en centralt placerad station.

Fördjupning av översiktsplanen för Norsholm antogs i november 2015. Planen bedömdes vid den senaste aktualitetsförklaringen vara i huvudsak aktuell.

Norsholm Pdf, 35.9 MB.

Resecentrum och södra Butängen

Fördjupning av översiktsplan för Resecentrum och södra Butängen visar på en fortsatt utveckling av området där resecentrum blir en effektiv bytespunkt och en innerstadsmiljö byggs upp runt järnvägsspåren, som en utvidgning av Norrköpings innerstad. I den senaste aktualitetsförklaringen bedömdes att planen är aktuell och ger stöd åt det planprogram som är under framtagande och planeras godkännas under våren 2022.

Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen antogs i juni 2010.

Resecentrum och södra Butängen Pdf, 3.1 MB.

Svärtinge

Fördjupningen av översiktsplanen för Svärtinge är föråldrad och behöver ersättas. Den är i hög grad genomförd men fortfarande finns det ytor för allmän service som ännu inte tagits i anspråk.

I den senaste aktualitetsförklaringen bedömdes att planen behöver ersättas. Arbetet med att ta fram en ny plan pågår och denna plan fortsätter att gälla fram tills att den nya är antagen.

Även Svärtinge är en prioriterad utvecklingsort i översiktsplanen för landsbygden. Fördjupning av översiktsplanen för Svärtinge antogs i maj 1984. 

Just nu är arbetet med översiktsplanen för Svärtinge satt på paus. Tidplanen för planarbetet ska uppdateras inom kort.

För mer information eller frågor kan ni vända er till

Johan Mases, chef enheten för Översiktlig planering

Telefon: 011-15 24 34

E-post: johan.mases@norrkoping.se

Svärtinge Pdf, 8.9 MB.

Åby och Jursla

Syftet med fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla är att visa hur de två områdena kan utvecklas. Åby och Jursla är attraktiva områden för både bostadsbyggande och verksamheter, tack  närheten till Norrköpings stad och det strategiska läget vid järnväg och väg, samt de natursköna omgivningarna. Planen pekar ut områden som är extra lämpliga för olika typer av utveckling då mängden exploateringsbar mark är begränsad.

Fördjupningen av översiktsplanen för Åby och Jursla antogs i december 2018.

Åby och Jursla Pdf, 13.3 MB.

Östra Husby

Fördjupningen av översiktsplanen för Östra Husby från 1989 bedömdes vid senaste aktualitetsförklaringen 2021 som inaktuell och upphävs därmed.

Mer information:

Aktualitetsförklaring 2021 Pdf, 13.6 MB.

Tillägg till översiktsplan

Trafikstrategi för Norrköping
Framsida till dokumentet trafikstrategi för Norrköping

Trafikstrategi för Norrköping är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och syftar till att skapa en långsiktig plan för trafiksystemet med orden framkomlighet och tillgänglighet i fokus. Trafikstrategin hanterar trafikområdena gång, cykel, kollektivtrafik, bil och gods. Utöver dessa trafikslag behandlas människan i staden kopplat till trafiksystemet. Planen är kommunövergripande med ett fokus på stadsdelar, tätorter och stråk. Målet med trafikstrategin är att skapa ett ökat hållbart resande för att klara av en befolkningstillväxt.

Den 25 april 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta trafikstrategi för Norrköping.

Digital antagandehandling: Trafikstrategi för Norrköping

Tillhörande dokument:

Vindkraft

Vindkraft - tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun tar upp förutsättningar inom Norrköpings kommun för vindkraftsetableringar på en översiktlig nivå.

Vindkraft - tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun antogs i september 2013. Planen bedöms vid senaste aktualitetsförklaringen som i huvudsak aktuell, men att den ska revideras.

Vindkraft Pdf, 33.4 MB.

Planeringsunderlag

Förstudie - strategi för centrala staden

Översiktsplan för staden (2017) är begränsad i behandlingen av de centrala delarna av staden. Som svar på detta har förstudien Strategi centrala staden tagits fram.

Förstudien beskriver hur centrala staden i Norrköping har utvecklats och sammanställer kunskap och analyser om nuläget och den framtid som kommunen konkret planerar för. Den presenterar en strukturbild och ett antal rumsliga strategier för en långsiktigt hållbar utveckling av stadsvärden. Förstudien fungerar även som input till en framtida strategisk handlingsplan för utveckling av det offentliga rummet. Förstudien utgör underlag i den kontinuerliga översiktliga planeringen.

Strategi centrala staden Pdf, 108.1 MB.

Strategi centrala staden (kortversion) Pdf, 76.2 MB.


Förstudie verksamhetsmark

Att säkra mark och fysiska förutsättningar för att Norrköpings näringsliv ska kunna utvecklas långsiktigt är en viktig fråga vid uppdatering av Norrköpings översiktsplan. Under hösten 2021 har en förstudie kring verksamhetsmark genomförts i syfte att öka kunskapen och skapa en gemensam utgångspunkt. Förstudien består av nulägesbeskrivning, omvärldsanalys och underlag för utbyggnadsordning. Förstudien kommer utgöra underlag i framtagandet av nästa översiktsplan.

PM Förstudie verksamhetsmark Pdf, 2.2 MB.

 
Kunskapsunderlag för jordbruksmark

Syftet med jordbruksmarksstudien är att undersöka möjligheten att ta fram en kvantifierbar metod och övergripande kunskapsunderlag kring jordbruksmarkens kvaliteter.

Jordbruksmarksstudien ska ge ett fördjupat kunskapsunderlag som kan användas i olika processer idag och i vidare arbete mot nästa översiktsplan. Det är i nästa översiktsplan som avvägningar mot andra intressen kommer ske.

Kunskapsunderlag för jordbruksmark Pdf, 15.5 MB.

Bilaga

Kunskapsunderlag för grönstruktur - Norrköpings stad

Syftet med kunskapsunderlaget för grönstruktur är att beskriva nuläge och ge förslag på utveckling för att Norrköpings stad ska ha en funktionell framtida grönstruktur.

Kunskapsunderlaget för grönstruktur konkretiserar tidigare ställningstaganden från översiktsplanen och andra styrdokument för att ge ett fördjupat kunskapsunderlag som kan användas i olika processer idag och vidare i arbetet mot nästa översiktsplan. Det är i nästa översiktsplan som avvägningar mot andra intressen kommer att ske.

Kunskapsunderlag för grönstruktur Pdf, 25.1 MB.

Bilagor

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping