Översiktsplanering

I översiktsplanen planerar vi för den framtida markanvändningen i Norrköping. Planen skapar förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i vår kommun, och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen planerar vi för framtiden. Planen ger förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i Norrköpings kommun och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping.

Vi ska ta hand om och utveckla det vi har idag när vi planerar för framtidens Norrköpingsbor.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den visar hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.

I översiktsplanen kan du se var det föreslås att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta, och vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.


Illustration av en karta

Norrköping växer

Graf i blått över befolkningsökningen i Norrköping

Norrköping växer och vi blir fler kommuninvånare varje dag. Det behöver vi planera för. När vi blir fler Norrköpingsbor behövs fler bostäder, skolor, sjukvård och bra infrastruktur.

Det ska vara attraktivt att bo, leva och arbeta, både i staden Norrköping och på landsbygden.

Använda och utveckla befintliga strukturer

Illustration över strukturer

När vi utvecklar kommunen utgår vi från det som finns idag. Det gäller exempelvis både bebyggelsestruktur och infrastruktur som vägar, järnvägar, vattenledningar och bredband.

De strukturer som finns idag bygger vi vidare på.

Förstärka Norrköpings karaktärer

Illustration över Norrköpings skyline

När vi bygger och planerar gör vi det med respekt och fantasi. I Norrköpings kommun finns staden med strömmen, promenaderna och stenstadsbebyggelsen, här finns också landsbygden med skogarna och sjöarna, slätten och kusten samt tillhörande bebyggelse.

Vi utgår från platsens karaktär när vi planerar för framtidens Norrköping.

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

Kommunens översiktsplan behandlar hela kommunens yta. En fördjupning av översiktsplanen omfattar ett mindre geografiskt områden. Exempelvis en mindre tätort.

De strategier som översiktsplanen redovisar ligger till grund för fördjupningen. Genom vidare studier och avvägningar mellan intressen nås en högre detaljeringsgrad som visar områdets önskvärda utveckling. Dessa planer har som syfte att fungera som en vägledning vid bland annat detaljplanering.

Aktuell översiktsplan för stad och landsbygd

Norrköpings kommun växer och utvecklas. I översiktsplanen planerar vi för hur vi ska växa och utvecklas till en mer attraktiv och hållbar kommun.

Översiktsplanen behandlar den långsiktiga och fysiska utvecklingen av vår kommun. Översiktsplanen redovisar inte detaljlösningar. Planen innehåller prioriteringar och avvägningar och är visionär och strategisk.

Översiktsplan för stad och landsbygd antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Tillsammans med gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping bildar ÖP staden och ÖP landsbygd Norrköpings kommuns tredelade översiktsplan.

Titta på översiktsplanen i karta

Översiktsplan för stadenPDF (pdf, 2.3 MB)

Översiktsplan för landsbygdenPDF (pdf, 17 MB)

Illustration
Aktualitetsförklaring

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Norrköpings kommun

Aktualitetsförklaring 2017PDF (pdf, 1.9 MB)

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Norrköping och Linköping har tillsammans tagit fram en gemensam översiktsplan. Planen behandlar de övergripande principerna för markanvändning och bebyggelse under de kommande decennierna.

Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping antogs den 8 juni 2010, och bildar tillsammans med ÖP staden och ÖP landsbygd Norrköpings tredelande översiktsplan.

Vår storstadsregion 2030
Om tjugo år är stadskärnorna i Linköping och Norrköping centrum i en stadsregion med en halv miljon invånare. Stadskärnorna har vuxit, och snabba och täta förbindelser mellan städerna har högsta prioritet. Regionen har fått fler attraktiva bostäder och ett rikare kultur- och fritidsutbud. Invånarna har tillgång till en större och mer varierad arbetsmarknad och universitetets olika campus erbjuder kreativa utbildnings- och forskningsmiljöer.

Bättre pendlingsmöjligheter
Ostlänken och Götalandsbanan har gjort resorna snabbare till Stockholm och Göteborg. De nya spåren gör samtidigt att fler pendeltåg får plats på stambanan. Med närheten till flygplatserna når man världen snabbt och enkelt. Utvecklingen av hamnen i Norrköping är bra för näringslivet och transporterna i hela regionen.

Samverkande städer och orter i en gemensam region
År 2030 har storstadsregionen 500 000 boende och 220 000 arbetsplatser. Det betyder en gemensam bostads- och arbetsmarknad med 80 000 fler boende och 30 000 fler jobb än idag. Täta och snabba tåg- och bussförbindelser gör det enklare att ta sig både mellan städerna, till andra delar av regionen och till andra storstäder.

Tätare stadskärnor och nya stadsdelar vid resecentrumen
Kollektivtrafiken har förbättrats både mellan Norrköping och Linköping och inom städerna. De båda nya resecentrumen ligger centralt och de nya stadsdelarna i anslutning till resecentrumen har lockat handel, kultur och kunskapsintensiva företag. Stadskärnorna är täta med fler bostäder, verksamhetslokaler och upplevelserika miljöer.

Boende i attraktiva miljöer
Ett mer varierat utbud av bostäder har lockat fler boende till storstadsregionen. Det finns fler bostäder i stadskärnorna med närhet till kultur, nöjen, vatten och grönområden.

Det är även möjligt att bo i attraktiva mindre orter och på landet. Bra kollektivtrafik gör det möjligt att bo kvar i mindre orter när man blir äldre eller om livssituationen förändras. Husen som byggs är energieffektiva och mer klimatanpassade.

Vissa tätorter blir småstäder
Särskilda satsningar genomförs i Vikingstad, Ljungsbro–Berg, Malmslätt, Linghem, Kimstad–Norsholm, Åby–Jursla, Svärtinge, Skärblacka och Kolmården–Krokek. De har cirka 6 000 invånare år 2030 och utvecklats till småstäder med egen identitet och atmosfär.

Pågående fördjupning av översiktsplan

Bråvalla - vilande

Arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Bråvalla är vilande

Under hösten 2015 genomfördes ett samråd kring planförslaget. Flera nya förutsättningar har gjort att arbetet med planen nu är vilande.

Syfte

Planen ska föreslå en långsiktigt hållbar utveckling av området, och pröva förutsättningar för bostäder och verksamheter. Planen ska också ge förutsättningar att knyta samman Svärtinge med staden genom infrastruktur och stråk och den ska stärka tillgängligheten till Glan, bland annat genom stråk längs Glan samt bad och bryggor.

Kontakt

Johan Mases, enhetschef översiktsplanering, samhällsbyggnadskontoret

E-post: johan.mases@norrkoping.se

Krokek och Strömsfors

Krokek och Strömsfors är populära samhällen med en hundraårig historia. Orterna har mycket att erbjuda redan idag men kan erbjuda mer och detta till så många fler. Kommunen har därför gjort en fördjupning till översiktsplanen för Krokek och Strömsfors med förslag på en fortsatt utveckling av orterna.

Målet med fördjupningen av översiktsplanen är att hitta förutsättningar för en hållbar utveckling av orterna. Översiktsplanen ger vägledning inför beslut om hur den byggda miljön och mark- och vattenområden kan användas, utvecklas och bevaras.

Kommunen ställde ut översiktsplanen på samråd hösten 2019. Då fick allmänheten komma med synpunkter. Planhandläggarna gick sedan igenom alla inkomna synpunkter och arbetade om översiktsplanen till ett utställningsförslag. Det är där som vi nu befinner oss.

Utställning

Nu ställer Norrköpings kommun ut sitt förslag till fördjupning av översiktsplanen till utställning.

Utställningshandlingarna finns att läsa på plats i:

Utställningen kommer att pågå 15 september till 15 november 2020. Synpunkter på förslaget lämnas till oss senast 15 november 2020. Du kan skicka synpunkter via e-post till oversiktsplanering@norrkoping.se eller via brev till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Översiktsplanering
601 81 Norrköping


Informationsmöte

På grund av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inte att ha ett informationsmöte.

Som kompensation för denna situation har vi skapat två videofilmer.

Den första förklarar vad en översiktsplan är och vad den har för funktion. Du kan se den här.

Den andra tar upp några av alla de förslag som nämns i översiktsplanen. Du kan se den här.


Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig handläggare, Anders Svedberg: Telefon: 011-15 13 89 eller e-post: anders.svedberg@norrkoping.se


Dokument

Utställningshandlingar för nedladdning

Fördjupning av kommunens översiktsplan för delen Krokek – Strömsfors, 2020PDF (pdf, 15.3 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning, 2020PDF (pdf, 1.7 MB)

Samrådsredogörelse, 2020PDF (pdf, 1.7 MB)

Upplysning om sen komplettering till samrådsredogörelsenPDF (pdf, 176.8 kB)


Markanvändningskarta - karta för utskrift


Tidigare samrådshandling för nedladdning

Fördjupning av kommunens översiktsplan för delen Krokek – Strömsfors, 2019  PDF (pdf, 7 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning 2019PDF (pdf, 1.6 MB)


Dokument som den fördjupade översiktsplanen hänvisar till:

Melby, Landsjö och Löfstad
Framsida planhandling

Norrköpings kommun växer, och därför är behovet att hitta mark för verksamhetsetableringar stort. Hamnen, infrastrukturen och det strategiska läget i Sverige gör att många företag inom logistik och transport vill etablera sig här. Det gör att fler arbetstillfällen skapas i Norrköping.

I fördjupning av översiktsplanen föreslås området runt Melby trafikplats utvecklas för transportintensiv verksamhet, som till exempel lager och logistikföretag. Idag består området till stor del av jordbruksmark och skog. I närheten finns också sevärdheter med kulturhistoriska viktiga platser som Göta kanal och Löfstad slott. I förslaget pekas stora områden också ut för att utvecklas för besöksnäring och för jordbruk och skogsbruk.

Nu är det samråd för fördjupning av översiktsplanen för Melby, Landsjö och Löfstad. Fram till och med den 17 september 2020 har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med samrådet är att ha en dialog om förutsättningarna att utveckla området runt Melby trafikplats.

Ta del av samrådshandlingarna:

Förslag till fördjupning av översiktsplan Melby, Landsjö och LöfstadPDF (pdf, 12.8 MB)

Underlagsmaterial till fördjupningen av översiktsplanen:

Skicka in dina synpunkter genom adressen nedan. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete.

E-post: oversiktsplanering@norrkoping.se

Samrådsmöte

För dig som önskar finns det möjlighet att träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och lämna synpunkter.
Plats: Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21
Tid: Torsdagen den 10 september,
klockan. 16:00 – 19:00. Politiker kommer att vara på plats mellan 16:00 – 17:30.

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridning. Det kan därför vara en begränsning av antal besökare i lokalen samtidigt. Då ber vi dig vänta en stund.

Varmt välkommen!

Trafikstrategi för Norrköping

Syfte
Syftet med trafikstrategin är dels att arbeta vidare med resultatet från projektet Framtidens Resor i Norrköping men även att skapa ett långsiktigt planeringsunderlag för Norrköpings trafiksystem där orden framkomlighet och tillgänglighet är i fokus. Trafikstrategin utgår från översiktsplanens mål gällande färdmedelsandelar men knyts även till energiplanens mål samt uppdraget färdplan för fossilfritt Norrköping 2030.

Nyckelord: långsiktig plan för infrastrukturen, mål om ökat hållbart resande

Vad?
Strategier för hur vi ska utveckla Norrköping. Kartor som visar på platser och stråk som är i behov av utveckling. Beteendeförändringar.

Var
Trafikstrategin kommer att behandla den markerade ytan i kartan och ha en utblick till grannkommunerna.

När?
Arbetet påbörjades under hösten 2019 och ska färdigställas under 2022.

  • Samråd vår 2020
  • Utställning höst 2021
  • Antagande sommar 2022


Fördjupning av översiktsplan

Händelö

Fördjupning av översiktsplanen för Händelö syftar till fortsatt utveckling av Händelö som ett transportcentrum. Planen ska fungera som kunskapsunderlag och vägledning vid framtida etableringar av verksamheter, planering av väg och järnvägsprojekt samt hamnens utbyggnad. Framtida avvägningar mellan olika intressen ska även underlättas av planen.

Fördjupning av översiktsplanen för Händelö antogs i maj 2006. I den senaste aktualitetsförklaringen fastställs att planen i huvudsak är aktuell med några mindre undantag, se aktualitetsförklaring 2017.PDF (pdf, 1.9 MB)


HändelöPDF (pdf, 3.7 MB)

Industrilandskapet

Industrilandskapet i Norrköping utgör en unik miljö som har ett högt bevarandevärde för staden. Fördjupningen av översiktsplanens syfte är att denna miljö ska utvecklas med hänsyn områdets nuvarande karaktär. Bland annat Universitet, kunskapsintensiva företag, stenstadskaraktären och Strömmen nämns som viktiga aspekter för den framtida utvecklingen.

Fördjupning av översiktsplanen för Industrilandskapet i Norrköping antogs i maj 2006. Planen bedömdes vid senaste aktualitetsförklaringen som fortsatt aktuell, med ett antal förtydliganden av innehållet. 

IndustrilandskapetPDF (pdf, 19.7 MB)

Kimstad

Syftet med fördjupning av översiktsplanen för Kimstad är att orten ska kunna fortsätta växa och nyttja den potential för ett hållbart vardagsliv som ortens pendeltågstation skapar. Planen möjliggör för 2 000-3 000 nya invånare.

Fördjupning av översiktsplanen för Kimstad antogs i december 2007. Planen bedömdes vid den senaste aktualitetsförklaringen vara aktuell.


KimstadPDF (pdf, 5.3 MB)

Norsholm

Den planerade byggnationen av Ostlänken, en ny järnvägssträckning mellan Järna och Linköping, ger nya förutsättningar för en pendeltågsstation i Norsholm. Fördjupning av översiktsplanen syftar till att visa på en hållbar utveckling av Norsholm, till en småstad med upp till 9 000 invånare med en centralt placerad station.

Fördjupning av översiktsplanen för Norsholm antogs i november 2015. Planen bedömdes vid den senaste aktualitetsförklaringen vara aktuell.

NorsholmPDF (pdf, 35.9 MB)

Resecentrum och södra Butängen

Fördjupning av översiktsplan för Resecentrum och södra Butängen visar på en fortsatt utveckling av området där resecentrum blir en effektiv bytespunkt och en innerstadsmiljö byggs upp runt järnvägsspåren, som en utvidgning av Norrköpings innerstad. Planen påverkas av den fortsatta planeringen av Norrköpings nya resecentrum men den bedöms som fortsatt aktuell i den senaste aktualitetsförklaringen, och kan i det fortsatta arbetet fungera som planeringsunderlag.

Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen antogs i juni 2010. Planen bedömdes vid den senaste aktualitetsförklaringen vara aktuell.

Resecentrum och södra ButängenPDF (pdf, 3.1 MB)

Svärtinge

Fördjupningen av översiktsplanen för Svärtinge är föråldrad och behöver ersättas. Den är i hög grad genomförd men fortfarande finns det ytor för allmän service som ännu inte tagits i anspråk.

I den senaste aktualitetsförklaringen bedömdes det att planen ska fortsätta gälla tills dessa har genomförts eller att en ny plan antagits.

Även Svärtinge är en prioriterad utvecklingsort i översiktsplanen för landsbygden. Fördjupning av översiktsplanen för Svärtinge antogs i maj 1984. 

SvärtingePDF (pdf, 8.9 MB)

Åby och Jursla

Syftet med fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla är att visa hur de två områdena kan utvecklas. Åby och Jursla är attraktiva områden för både bostadsbyggande och verksamheter, tack  närheten till Norrköpings stad och det strategiska läget vid järnväg och väg, samt de natursköna omgivningarna. Planen pekar ut områden som är extra lämpliga för olika typer av utveckling då mängden exploateringsbar mark är begränsad.

Fördjupningen av översiktsplanen för Åby och Jursla antogs i december 2018.

Åby och JurslaPDF (pdf, 13.3 MB)

Östra Husby

Fördjupningen av översiktsplanen för Östra Husby är nu till åren men bedömdes vid senaste aktualitetsförklaringen som fortsatt aktuell bortsätt från vissa områden, se aktualitetsförklaring 2017.PDF (pdf, 1.9 MB)

Östra Husby är en prioriterad utvecklingsort i översiktsplanen för landsbygden. Fördjupning av översiktsplanen för Östra Husby antogs januari 1989. 

Östra husbyPDF (pdf, 7.5 MB)

Tillägg till översiktsplan

Vindkraft

Vindkraft - tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun tar upp förutsättningar inom Norrköpings kommun för vindkraftsetableringar på en översiktlig nivå.

Vindkraft - tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun antogs i september 2013. Planen bedöms vid senaste aktualitetsförklaringen som fortsatt aktuell. Två riksintressen och flera naturreservat har bildats sedan planen antogs men dessa bedöms ej påverka planens intention eller genomförbarhet.

VindkraftPDF (pdf, 33.4 MB)

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping