Redovisning

Översikt - Steg 2 av 7

2. Förteckning

Förteckning ska lämnas av de gode män eller förvaltare som erhåller ett nytt uppdrag, det vill säga ett uppdrag där det omedelbart före inte finns någon annan god man eller förvaltare förordnad.

Förteckningen ska lämnas till överförmyndarnämnden senast 2 månader efter det att tingsrätten beslutat i frågan om godmanskap/förvaltarskap.

I förteckningen ska den gode mannen ange de tillgångar och skulder som huvudmannen hade per förordnandedagen. Med förordnandedag avses den dag då tingsrätten fattade beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Tillgångarnas värde ska styrkas med underlag som exempelvis saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis avseende fastighet. Observera att underlagen ska styrka värdet per förordnandedagen. Underlagen ska bifogas till förteckningen när den sedan lämnas in till överförmyndarenheten.

Förutom tillgångarna ska eventuella skulder även anges i förteckningen. I början kan det vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens eventuella skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de skulder man har kännedom om och om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera dessa genom att lämna in en s.k. tilläggsförteckning.

Viktigt att tänka på när man upprättar en förteckning

  • Banktillgodohavanden ska anges per förordnandedagen och eventuell upplupen ränta ska inte tas med. Eventuell ränta sätts i på kontot vid årsskiftet och blir då en inkomst.
  • Skulder i form av ”hushållsskulder” tas inte med i förteckningen. Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.
  • Samtliga tillgångar och skulder ska styrkas med underlag.
  • Glöm inte att skriva under blanketten.
  • Kontrollera att alla konton, förutom det konto som du disponerar, är försedda med överförmyndarspärr. Detta gäller även värdepapper. Bevis på att överförmyndarspärrar finns ska bifogas förteckningen.

Kontakt