Förvaltare

Översikt - Steg 2 av 6

2. Ansökan och anmälan

I regel är det kommunen (socialtjänsten) eller viss sjukvårdspersonal som anmäler att någon är i behov av förvaltare till överförmyndarenheten. Den enskilde och dennes närmast anhöriga eller gode man är också behöriga att själva ansöka om förvaltare för den enskilde. Ansökan om förvaltare skickas till tingsrätten i den kommun den enskilde är folkbokförd.

En ansökan eller anmälan ska alltid innehålla ett särskilt läkarintyg (för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken). Se mer på socialstyrelsens hemsida.

Utöver läkarintyg krävs i regel en utförlig dokumentation av den enskildes situation och behov av förvaltare. Dokumentationen kan utgöras av en utförlig social utredning som beskriver den enskildes problematik, yttranden från personer i den enskildes professionella nätverk och anhöriga, utdrag från kronofogden, ekonomiska redogörelser etc. Överförmyndarenheten har ingen särskild blankett för anmälan om behov av förvaltare.

Den sociala utredningen bör innehålla följande information:

  • Uppgifter om namn och adresser till närmast anhöriga.
  • Specifikation av den enskildes ekonomiska situation: inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder. Bifoga även skriftliga underlag som styrker uppgifterna. Vad gäller eventuella skulder bör anges hur och när dessa har uppkommit.
  • Vad har hittills gjorts för att hjälpa den enskilde?
  • Konkretisera varför det inte är tillräckligt med mindre ingripande åtgärder än förvaltarskap för den enskilde.
  • Konkretisera vilka åtgärder en förvaltare förväntas utföra.
  • Konkretisera vilka konsekvenserna skulle bli, för det fall det inte anordnas något förvaltarskap för den enskilde.
  • Konkretisera på vilket sätt den enskildes situation skulle förbättras/förändras för det fall det anordnas förvaltarskap för honom eller henne.

Då man är ytterst restriktiv med att anordna förvaltarskap ställer man höga krav på att behovet är väldokumenterat. Den enskilde ska, om det är möjligt, också ges möjlighet att säga sin mening i ärendet om förvaltarskap.

Det är ofta en god idé att ta kontakt med överförmyndarenheten och diskutera ärenden som rör förvaltarskap innan man anmäler behovet eller ansöker skriftligen.

Kontakt