Förmyndare

Översikt - Steg 9 av 12

9. Uttag från överförmyndarspärrat konto

Ett överförmyndarspärrat konto innebär att förmyndarna behöver ansöka om överförmyndarnämndens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot.

Förmyndaren behöver sålunda göra en ansökan om uttag för att kunna disponera tillgångarna på det spärrade kontot för den underåriges räkning. Ansökan kan göras via blankett eller via e-tjänst. Om den underårige har fyllt 16 år ska även han eller hon skriva under uttagsansökan.

När ansökan inkommit till överförmyndarenheten görs en prövning om överförmyndarnämnden ska ge medgivande till uttaget eller om ansökan ska avslås. Bedömningen görs utifrån föräldrabalkens krav på att den underåriges egendom i skälig omfattning används för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Det innebär att överförmyndarnämnden ska se till att den underårige inte får betala sådant som ingår i föräldrarnas försörjningsplikt. Vid bedömningen ska den underåriges ålder, föräldrarnas villkor samt övriga individuella förhållanden vägas in.

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte är att jämställa med att ta ut pengar.

En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndarnämnden, under förutsättning att den nya placeringen förses med överförmyndarspärr. Underlag eller intyg på att kontot är försett med överförmyndarspärr ska redovisas till överförmyndarenheten.

Kontakt