Förmyndare

Översikt - Steg 12 av 12

12. Fastighet och bostadsrätt

Köp och försäljning av fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom kräver överförmyndarnämndens samtycke. Förmyndare måste alltid ha överförmyndarnämndens samtycke till att för den omyndiges räkning sälja eller köpa bostadsrätt eller fastighet.

Instruktion vid försäljning eller köp av fast egendom.

  • Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke ska sändas in i god tid av förmyndarna finns i blankettform eller som e-tjänst, se under Överförmyndaren. En beskrivning av omständigheterna varför fastigheten ska säljas/köpas ska fyllas i och även rätt kryssalternativ vad ansökan handlar om. Är den omyndige över 16 år ska denne få möjlighet att yttra sig. Till ansökan ska även värderingsintyg från (helst två) mäklare bifogas. Om e-tjänst för ansökan används kan handlingarna skannas och sändas elektroniskt till överförmyndarenhetens e-post.
  • Försäljningen ska ske till marknadsvärde och köpekontraktet ska vara försett med villkor att överlåtelsen ska godkännas av överförmyndarnämnden. Till kontraktet ska även taxeringsbevis, budlista och gravationsbevis (som visar vilka pantbrev som är uttagna) bifogas. Om säljaren är delägare i ett dödsbo ska även en registrerad kopia av bouppteckning bifogas.
  • Förmyndarna ansvarar för att en bestyrkt kopia av köpekontraktet, med köpares och säljares namnteckningar, kommer överförmyndarenheten tillhanda tillsammans med ovan nämnda taxeringsbevis, budlista och gravationsbevis.
  • När samtliga handlingar inkommit kan beslut tas om samtycke till försäljning/köp och beslut sänds till förmyndarna som ansvarar för att detta kommer mäklaren tillhanda. 
  • När fastighetsförsäljningen är genomförd ska bevis om insättning av köpeskillingen redovisas till överförmyndarenheten. Det ska framgå att köpeskillingen satts in på ett överförmyndarspärrat konto i den underåriges namn och att konto är försett med överförmyndarspärr.

Kontakt