Storken 12, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Storken 12 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning av bostad.

Den 12 juni 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se