Kopparhammaren 2, Berget

Detaljplan för fastigheten Kopparhammaren 2 med närområde inom Berget

Syftet med detaljplanen är att förtäta området och möjliggöra användning för kontor, centrumverksamhet, bostäder, utbildningslokaler och parkering.

Planbesked

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.