Enen 1 och Enen 8, Östantill

Detaljplan för fastigheten Enen 1 och fastigheten Enen 8 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret med ytterligare byggrätt för bostäder. Lokaler i bottenplan ska studeras i planarbetet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se