Djurön 1:6, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Djurön 1:6 med närområde inom Dagsberg i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av villabebyggelse på Djurön. Den gällande detaljplanen är gammal och stämmer inte överens med den befintliga byggnationen i området.

Planarbetet är just nu vilande i avvaktan på buller- och trafikutredningar.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se