Bollen 2 och Bollen 7, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Bollen 2 och fastigheten Bollen 7 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning bostäder med verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Simon Tell, handläggare:
011-15 67 46

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se