Kälebo, Arkösund

Program tillhörande detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 13 oktober 2009, § 176.

Syftet med programmet var att studera förutsättningarna att tillskapa cirka 30 tomter för bostadsbebyggelse i Arkösund samtidigt som området närmast vattnet blir allmänt tillgängligt.

Dessutom skulle man i programarbetet utreda förutsättningarna att tillgodose behovet av båtförvaring genom uppförandet av en båthall. Under detaljplanearbetet kommer vägen Världens Ände att studeras så att framkomligheten kan säkerställas i samband med ny exploatering.

Gällande handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 837.5 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se