Kälebo, Arkösund

Program tillhörande detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 13 oktober 2009, § 176.

Större karta

Syfte

Syftet med planering är att studera förutsättningarna att tillskapa ca 30 tomter för bostadsbebyggelse i Arkösund samtidigt som området närmast vattnet blir allmänt tillgängligt.

Dessutom ska planeringen utreda förutsättningarna att tillgodose behovet av båtförvaring genom uppförandet av en båthall. Under detaljplanearbetet kommer vägen Världens Ände att studeras så att framkomligheten kan säkerställas i samband med ny exploatering.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 837.5 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplan

Kälebo, Arkösund

Kontakt

Josef Erixon, handläggare
Telefon: 011-15 19 17

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping