Radon

Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas. Den bildas när radioaktiva ämnen i berggrund och mark sönderfaller. Radon finns överallt. Men vi kan inte uppfatta radongasen med våra sinnen utan måste ta hjälp av instrument för att mäta radonhalten.

Höga halter av radon i bostadsluften är en allvarlig risk för din hälsa.

Var finns radon?

  • Radon finns naturligt i marken i varierande mängder i stora delar av Sverige. Gasen kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, golvbrunnar och andra rörgenomförningar, inspektionsluckor mm.
  • Radon kan också finnas i vatten från djupborrade brunnar. När du spolar vatten som innehåller radon, avgår gasen till bostadsluften. Förhöjda halter kan ibland finnas i dåligt ventilerade utrymmen, hos hydroforen till exempel.
  • Även byggmaterialet "blåbetong" kan avge radon.

Gränsvärde för hälsorisker

Strålsäkerhetsmyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa är 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Har du ett årsmedelvärde som är högre, bör du göra åtgärder som minskar radonhalten.

Även i Boverkets byggregler är 200 Bq/m3 högsta tillåtna radonhalt i nybyggda hus.

Kontakt