Så styrs Norrköpings kommun

Norrköpings kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att folkvalda politiker (förtroendevalda) företräder medborgarna och fattar beslut om budget, kommunens mål, inriktning och kvalitet. De förtroendevalda fattar besluten inom kommunens politiska organ.

Norrköpings kommun har elva nämnder som bland annat ger uppdrag åt förvaltningar och enheter att bedriva verksamheten inom de budgetramar som bestäms av kommunfullmäktige. Kommunens verksamhet genomförs av förvaltningarna och de anställda i kommunen. De förtroendevalda ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten så att den uppfyller de krav som ställs.

I Norrköpings kommun finns ungefär 400 olika förtroendeuppdrag. Att ha ett förtroendeuppdrag kan exempelvis innebära att vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, i en nämnd eller i ett kommunalt bolag. Många förtroendevalda i Norrköpings kommun har flera förtroendeuppdrag.

Kommunens anställda genomför verksamheten

När de förtroendevalda har beslutat om verksamhetens inriktning tar kommunens anställda i förvaltningskontor och enheter ansvar för att genomföra uppdraget. Själva verksamheten, det vill säga servicen till medborgarna, bedrivs på ungefär 200 enheter: till exempel skolor, förskolor, bibliotek, vårdboenden och fritidsgårdar. Dessutom handläggs ärenden och frågor som handlar om bygglov, detaljplaner, försörjningsstöd, planering av gator och trafik och mycket mer.

Förvaltningarna bedriver sin verksamhet självständigt enligt de uppdragsplaner och ekonomiska ramar som tilldelats verksamhetsnämnderna. De anställda ansvarar också för att arbeta fram underlag till de politiska besluten. Det kan exempelvis innebära att ta fram utredningar, rapporter eller uppföljningar som ligger till grund för framtida politiska beslut.

Den politiska ledningen

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ledningens uppgift är att fatta beslut om vilka mål som gäller för kommunens verksamhet, ta ställning i utvecklingsfrågor och ansvara för kommunens ekonomi och finanser.