NP-center i Norrköping

NP-center är en kommunövergripande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden.


NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen. Stödet ges i hemmet, på fritiden, skolan och/eller yrkeslivet.NP-center har olika stödinsatser som gemensamt verkar för målen.

Insatserna utgörs av ett korttidsboende samt ett resursteam med olika professioner.

Resursteamet

Resursteamet arbetar tvärprofessionellt och består av psykolog, samtalspedagog, Socialpedagoger och specialpedagoger.

Korttidsboendet

Korttidsboendet består av stödpedagoger och stödassistenter. De arbetar för att ungdomarna ska få en meningsfull fritid genom att prova olika fritidsaktiviteter, få ett miljöombyte samt få stöd i sin utveckling mot vuxenlivet.

Ansökan till NP-center

Ansökan till NP-center kan ske antingen genom ett LSS-beslut eller genom en insats från socialtjänsten. Antagningsgruppen beslutar om vilka som får NP-centers stöd.

Antagen till NP-center

När antagningsgruppen beslutat om att en ungdom antas till NP-center, informerar socialsekreteraren/LSS-handläggaren detta till ungdomen och familjen. Därefter bokar NP-center ett möte med dessa och tillsammans upprättas en plan för NP-centers insats. Denna utvärderas kontinuerligt och när insatsen är avslutad skrivs ungdomen ut från NP-center.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Samtalspedagog
Resursteamet
Specialpedagoger
Resursteamet
Socialpedagoger
Resursteamet
Psykolog
Resursteamet
Korttidsboendet