Bostadssocialt arbete

Bostadssamordningen

Bostadssamordningen arbetar med bostadssociala frågor. Verksamheten finansieras gemensamt av socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och byggnads- och miljöskyddsnämnden.

På övergripande nivå arbetar bostadssamordningen med att samordna kommunens bostadssociala resurser. Tillsammans med fastighetsägare, myndigheter och organisationer utvecklas det bostadssociala arbetet i kommunen. Bostadssamordningen har också en rådgivande roll gentemot myndigheter, fastighetsägare och privatpersoner i bostadssociala frågor. Bostadssamordningen tillgodoser även myndighetsutövande nämnders behov av stödbostäder.

Bostadssamordningen arbetar även med:

BoSTÖD

BoSTÖD ansvarar för stöd och tillsyn i socialkontorets stödboenden.

Vräkningsförebyggande

Bostadssamordningens vräkningsförebyggande arbete handlar om att förhindra att människor blir avhysta från sina bostäder och det sker i samverkan med kommunens myndighetsutövande nämnder, fastighetsägare och kronofogdemyndigheten. Bostadssamordningen bedriver ett uppsökande och aktiverande arbete för att rikta resurserna dit de bäst behövs. I det vräkningsförebyggande arbetet ingår också att minska kommunens kostnader för bistånd till hyresskulder.

Förmedling av bostadsanpassade lägenheter

När en bostadsanpassad lägenhet blir ledig rapporterar fastighetsägarna in den till bostadssamordningen. Bostadssamordningen ansvarar sedan över att nå ut med uppgifterna om lägenheten så att de redan utförda bostadsanpassningarna kan komma någon med behov tillgodo. I och med det minskar också kommunens kostnader för nya anpassningar och kostsamma återställningar av redan anpassade lägenheter förhindras.

Kontakt:

Telefon 011-15 26 17, 011-15 78 93

Kontakt