Samordnad individuell plan (SIP)

Har du eller en närstående stöd från både socialtjänst i kommunen och hälso- och sjukvård? Tycker du att stödet behöver samordnas? Då har du rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska beskriva vilka verksamheter som ansvarar för vad och hur stödet ska följas upp. En samordnad individuell plan görs tillsammans med dig och de verksamheter som ansvarar för de olika insatserna.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att få en SIP, så ska du höra av dig till den du har kontakt med inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Läs mer i broschyren om Samordnad individuell planPDF (pdf, 223.6 kB)

För dig som jobbar med Samordnad individuell plan (SIP)

En person som har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har rätt att få en SIP. Med den rättigheten följer också ett ansvar och en skyldighet för kommun och region att ta initiativ till och upprätta en SIP. En SIP ska alltid utgå från individens behov och delaktighet från den enskilde, familjen eller barnet är centralt i arbetet.

SIP är avsedd för alla, oavsett ålder eller typ av behov.

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) regleras i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. Planen ska upprättas om socialtjänst och eller region bedömer att samordning behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses. Den ska upprättas tillsammans med den enskilde och samtycke krävs.

Några exempel på situationer då en samordnad individuell plan kan behövas är när:

  • samordning efterfrågas
  • kompetens behövs från flera verksamheter
  • ansvarsfördelningen behöver tydliggöras
  • olika insatser behöver ges samtidigt eller i en särskild ordningsföljd.

SIP ska innehålla vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vilka insatser och vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. Planen ska vara samlande och insatserna beskrivas konkret.

SIP i Östergötland – riktlinje och mall

Det finns en gemensam riktlinje Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård som gäller för Region Östergötland och länets samtliga 13 kommuner. För att tydliggöra hur planeringen genomförs finns också en processkarta, Vägen till SIP, kopplat till arbetet.

Kompletterande rutiner för hur vi hanterar SIP internt finns på respektive intranät.

Riktlinjen och processkartan finns att ta del av via länkarna nedan:

Riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering

Vägen till SIP, steg för steg

SIP-blankettWord (word, 73.8 kB)

Andra aktörer

Andra aktörer, utöver socialtjänst och hälso- och sjukvård, kan ha en viktig roll i samordningen av insatser kring en enskild eller familj. Det kan till exempel vara förskola, skola, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Även anhöriga ska inkluderas om den enskilde önskar det. Det finns inget hinder att bjuda in andra om det finns samtycke.

I Norrköping har verksamheterna nedan kommit överens om att den centrala barn- och elevhälsan på utbildningskontoret ska ha samma möjlighet att kalla till och upprätta SIP som socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Målsättningen är att barn och ungdomar med behov av samordning ska få det genom verktyget SIP. Målgruppen avgränsad till barn och ungdomar som har kontakt med de verksamheter som ingår i överenskommelsen. Deltagande verksamheter:

  • Utbildningskontoret, socialkontoret och vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun
  • Barn- och ungdomspsykiatrin, Spädbarnsverksamheten, Barnhälsovården och Habiliteringen i Region Östergötland
  • Psykiatripartners

Samordningsförbundet Östra Östergötland har gjort en lokal överenskommelse som innebär att förbundets alla huvudmän nu har möjlighet att ta initiativ till SIP och att Plattformen kan erbjuda mötesledare vid SIP. Möjligheten gäller för Samordningsförbundets målgrupp, det vill säga personer 16-64 år som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser för att närma sig arbete eller studier.
Mer information finns på Samordningsförbundets hemsida.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Vård- och omsorgskontoret
Telefon: 011-15 29 58

Socialkontoret
Telefon: 011-15 79 94

Utbildningskontoret
Telefon: 011-15 38 12

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 19 A

Postadress
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Ekonomiskt bistånd
601 81 Norrköping

Besökstider:
Måndag - torsdag: 10.00-16.00 Fredag: 10.00-15.30. Röd dag: Stängt. Dag innan röd dag: 10.00-14.00

Telefontider:
Måndag - fredag: 07.45-17.00