Avslutade forsknings- och utvecklingsarbeten

Mat- och måltidsinspiration 2016-2017

Under 2016-2017 pågick ett projekt med fokus på mat- och måltidsinspiration. Projektet syftade till att främja en positiv måltidsupplevelse med näringsriktig, ekologisk och närproducerad mat för brukare i särskilt boende, ordinärt boende och i verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Målsättningen var att höja kompetensen hos medarbetarna samt att förstärka kostteamen och kostombudens roll. Detta förväntades leda till att riktlinjer och rutiner för kost och nutrition integreras i det dagliga arbetet på ett tydligare sätt.

Projektet hade sin utgångspunkt i kommuns kostriktlinje - ett styrdokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Både kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden har fastslagit mål som rör ekologisk och närproducerad mat - mål som verksamheten har som uppdrag att sträva mot och förverkliga.

De förväntade effekterna av projektet var:

  • en ökad måltidsglädje
  • att brukarna känner att de har större inflytande över sin måltidssituation
  • att medarbetarna får större kunskap om maten och måltidsmiljöns betydelse.

Testmiljö Norrköping 2013-2016

Projekete Testmiljö Norrköping gick ut på att prova och utvärdera nya lösningar som underlättar för äldre. Testerna utfördes i hemmamiljö hos ett antal frivilliga runt 80 år eller äldre. Testpersonerna kunde på så vis vara med och bidra till en utveckling som ökar deras egna valmöjligheter till oberoende. För företag och organisationer innebar testmiljön ett stöd till att utveckla produkter, tjänster eller metoder anpassade efter äldres behov.

Filmer om Testmiljö Norrköping

Trygghet och välfärdsteknik
Filmen är gjord av Myndigheten för delaktighet

Delaktighet och välfärdsteknik
Filmen är gjord av Myndigheten för delaktighet

Projektmaterial

Studie av testbäddsverksamheter gjord på uppdrag Testmiljö Norrköping Pdf, 868.1 kB. (Pdf, 868.1 kB)

Utvärdering av Testmiljö Norrköping projektår 1 Pdf, 263 kB. (Pdf, 263 kB)

Lokala värdighetsgarantier

Projektet pågick under åren 2012-2014. Utgångspunkten var ett uppdrag från vård- och omsorgsnämnden om att införa lokala värdighetsgarantier för Norrköpings kommuns äldreomsorg. Bakgrunden till nämndens beslut var den nationella värdegrund som infördes 2011 enligt en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen.

Under projektåret 2012 togs de lokala värdighetsgarantierna fram i dialog med äldre, anhöriga, medarbetare och medborgare. Under 2013 infördes de lokala värdighetsgarantierna och under 2014 följdes arbetet upp.

En nationell slutrapport ska vara framtagen under våren 2015.

Projektet finansierades av stimulansmedel från Socialstyrelsen. Läs mer om den nationella värdegrunden på Socialstyrelsens hemsida.

Bo vital

Projektet Bo vital pågick under åren 2011-2013 och handlade om att introducera ny teknik för äldre över 80 år samt deras anhöriga.

Projektet har bidragit med ny kunskap samt ökad användning av ny teknik som underlättar vardagen hemma. Det har även bidragit till ökad kännedom bland fastighetsägare om anpassningsåtgärder som främjar kvarboendet.

Projektmaterial

KUB - Kunskap, utveckling och lärande

Syftet med KUB-projektet var att utbilda och ge stöd till medarbetare inom äldreomsorgen så att attityder och värderingar kunde förändras, och så att personer med lindrig utvecklingsstörning kunde integreras i arbetet inom äldreomsorgens serviceområde.

KUB startade våren 2005. Namnet KUB är en förkortning av kunskap, utveckling och bemötande vilket var tydliga hörnstenar i projektet. Målgruppen var medarbetare inom äldreomsorgen med god social förmåga och stor empati, som kunde fungera som ambassadörer och förmedla förhållningssätt och förståelse för personer med lindrig utvecklingsstörning.

Projektmaterial

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Forskningshandledare