Överförmyndarens samtycke och tillstånd

Översikt - Steg 1 av 8

1. Kort om samtycke och tillstånd

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Om en person som har god man och själv klarar att genomföra insatsen ska inte den gode mannen vara involverad och begära samtycke.

Överförmyndarnämndens samtycke

Krävs framförallt vid följande åtgärder:

  • Uttag av överförmyndarspärrade medel.
  • Placering av huvudmannens medel i aktier, andra värdepapper, kapital- och pensionsförsäkring och andra placeringsformer. Observera att vissa placeringsformer är undantagna från detta krav.
  • Utlåning av huvudmannens medel.
  • Köp, byte, försäljning, pantsättning och inteckning av fast egendom eller tomträtt.
  • Köp, byte, försäljning och pantsättning av bostadsrätt.
  • Arvskifte, bodelning och ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.
  • Upptagande av lån för huvudmannens räkning, ställande av huvudmannens egendom som säkerhet för lån med mera.

Huvudmannens samtycke

Som god man (inte som förvaltare) är man skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder man företar för hans eller hennes räkning. Detta gäller inte "om huvudmannens tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas" eller då det gäller "rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen". Med det senare avses till exempel betalning av hyra och telefonräkning och dylikt.

För att avgöra om huvudmannens tillstånd utesluter samtycke kan ett läkarintyg krävas. Om en god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs kan det som den gode mannen har gjort komma att betraktas som ogiltigt och den gode mannen kan även bli skadeståndsskyldig. Detta innebär att huvudmannen som regel ska underteckna blanketten om samtycke som lämnas till överförmyndaren.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00