Redovisning

Översikt - Steg 7 av 7

7. Granskad med anmärkning

Vid granskning av en redovisning ska överförmyndarnämnden "göra anteckning" om verkställd granskning på redovisningshandlingarna (på förteckning, årsredovisning och sluträkning). Om överförmyndarnämnden vid granskningen, eller annars, hittar någon anledning att rikta anmärkning mot ställföreträdarens förvaltning, ska ställföreträdaren ges möjlighet att yttra sig.

Begäran om komplettering och anmärkning

Som ställföreträdare får man i dessa fall ett brev från överförmyndarenheten där problemen eller bristerna beskrivs. Det kan då till exempel handla om att det finns en differens vid jämförelse mellan olika poster i redovisningen eller att vissa av huvudmannens utgifter inte styrkts då underlag saknas. Det kan även handla om att det av redovisningen framgår att ställföreträdaren gjort en åtgärd för huvudmannens räkning som kräver samtycke från överförmyndarnämnden, men där sådant samtycke inte finns eller att ställföreträdaren utan förståeliga skäl personligen håller en kontantkassa för huvudmannens räkning.

Om ställföreträdaren får detta brev förutsätts denne förklara problemet samt inkomma med de kompletteringar som efterfrågas. Om ställföreträdaren inte hör av sig, alternativt att den förklaring som ges inte löser problemet eller att svar på annat sätt inte är tillfredsställande, gör överförmyndarnämnden en "anteckning om anmärkning" på den granskade handlingen.

Brev om anmärkning och prövning om ytterligare åtgärd

En "anteckning om anmärkning" sker normalt på så sätt att överförmyndarnämnden gör en anteckning eller markering i redovisningen samt skickar ett brev till ställföreträdaren om att svaret inte varit tillfredsställande eller rent av att svar inte har inkommit. I samband med att överförmyndarnämnden "antecknar en anmärkning" ska överförmyndarnämnden även pröva om något beslut ska fattas på grund av anmärkningsanteckningen.

I föräldrabalken anges att ett sådant beslut kan vara att mer ingripande bestämmelser enligt 13 eller 14 kapitlet ska gälla eller, vilket kanske är den mest förekommande åtgärden, att ställföreträdaren ska entledigas från uppdraget. Normalt sett gäller dock de flesta anteckningarna om anmärkning inte sådana saker som ger skäl till att ställföreträdaren entledigas utan kan till exempel handla om missförstånd, bristande kunskap hos ställföreträdaren eller liknande.

Utgången av den sistnämnda prövningen, det vill säga om ställföreträdaren behöver entledigas eller liknande, anges i det brev som skickas till ställföreträdaren.

En anmärkning är en notering, inte ett beslut

En anteckning om anmärkning i en redovisning upplevs i en del fall som upprörande för en ställföreträdare även om det kanske inte rör något betydande fel eller brist. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att överförmyndarnämnden är skyldig att anteckna en anmärkning om det framkommer problem eller brister, större eller mindre, i samband med granskningen samt att själva anteckningen om anmärkningen i sig inte är ett beslut utan endast en form av "notering" i samband med granskningen.

En anteckning om anmärkning är därför inte heller möjlig att överklaga. För det fall anmärkningen däremot leder till ett ingripande beslut enligt 13 eller 14 kapitlet eller ett beslut om entledigande är ett sådant beslut självklart möjligt att överklaga av ställföreträdaren.

En anteckning om anmärkning ger i sig inte heller någon särskild så kallad rättsverkan eftersom det är den efterkommande prövningen som är den mest viktiga (om ställföreträdaren bör entledigas eller ej). I föräldrabalken står dock att en anteckning om anmärkning angående en brist som kan medföra skadeståndsskyldighet för ställföreträdaren, ger ställföreträdaren rätt att "väcka talan mot den enskilde (huvudmannen) om frihet från skadeståndsskyldighet". Det vill säga rätt att inleda en process i domstol om att fastställa att någon skadeståndsskyldighet inte föreligger.

Kontakt