Redovisning

Översikt - Steg 6 av 7

6. Vår granskning

Överförmyndarenhetens granskning av gode män, förvaltare och förmyndares redovisningar styrs i huvudsak av regler i Föräldrabalken. Där står bland annat att överförmyndarnämnden ska granska dessa ställföreträdares "verksamhet" genom att
titta i de handlingar och uppgifter som lämnas av ställföreträdaren. De handlingar som lämnas är i första hand förteckningar, årsredovisningar och sluträkningar, men kan egentligen vara vilka handlingar (och uppgifter) som helst som lämnas av ställföreträdaren.

Överförmyndarenheten granskar föregående års årsredovisningar under hela året men prioriterar årsredovisningar där huvudmannen själv ska betala arvodet och där kompletta underlag har skickats med. Detta för att huvud-mannen ska kunna dela upp fakturan under året i de fall han eller hon inte har möjlighet att betala på en gång.

Överförmyndarenheten kan även med anledning av sitt tillsynsuppdrag besluta om fördjupad granskning. Detta kan innebära att vissa sakfrågor granskas särskilt olika år.

Vår tillsyn kan även innebära att vi kontaktar personal vid boenden, andra myndighetsföreträdare eller andra för att kontrollera om de inlämnade uppgifterna är korrekta.

Kontakt