Redovisning

Översikt - Steg 5 av 7

5. Årsredogörelse och slutredogörelse

En god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsredovisning och sluträkning) inkomma med en redogörelse över huvudmannens situation och vilka åtgärder gode mannen eller förvaltaren har vidtagit i det aktuella uppdraget. Detta görs i en årsredogörelse eller om uppdraget upphört i en slutredogörelse. Redogörelsen lämnas in tillsammans med årsredovisningen respektive sluträkningen.

Det är även i redogörelsen som den gode mannen eller förvaltaren anger om han/hon önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning för uppdraget.

Kontakt