Redovisning

Översikt - Steg 4 av 7

4. Sluträkning

När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du lämna en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens medel. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsredovisningen.

Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning

  • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godmanskapet/förvaltarskapet upphörde. Övriga underlag som ska bifogas finns beskrivet på sidan 4 av redovisnings-blanketten.
  • Glöm inte att skriva under årsredovisningen och redogörelsen.
  • Kontrollera att redovisningen är i balans.
  • Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarenheten skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
  • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller företa andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

Kontakt