Redovisning

Översikt - Steg 3 av 7

3. Årsredovisning

Alla ställföreträdare som är redovisningsskyldiga ska inkomma med en årsredovisning till överförmyndarnämnden senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsredovisningen ska ställföreträdaren redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsredovisningen ska ställföreträdaren även bifoga underlag (finns beskrivet på sidan 4 av redovisningsblanketten) som bekräftar det som angivits i årsredovisningen.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsredovisning

  • Glöm inte att skriva under årsredovisningen och redogörelsen.
  • Kontrollera att alla underlagen är med.
  • Kontrollera att redovisningen är i balans
  • Kontrollera att alla konton, förutom det konto som ställföreträdaren disponerar, är försedda med överförmyndarspärr. Detta gäller även värdepapper.

Kontakt