Redovisning

Översikt - Steg 1 av 7

1. Kort om redovisning

Som god man och förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller även under vissa förutsättningar förmyndare.

Överförmyndarnämnden har gett överförmyndarenheten i uppdrag att granska de inlämnade årsräkningarna och förteckningarna. Denna granskning pågår kontinuerligt under året. I samband med granskningen fastställs även eventuella arvoden.

Vite

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är vanligen 5 000 kr.

Kontakt