Övriga tjänster och information

Förvaltarfrihetsbevis

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man överlämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat med mera.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Så här ansöker du

Du som är folkbokförd i Norrköpings kommun ska ansöka om förvaltarfrihetsbevis hos Norrköpings överförmyndarenhet. Om du är folkbokförd i en annan kommun ska du vända dig till överförmyndaren i den aktuella kommunen.

Du kan också få mer information eller göra din ansökan personligen genom att besöka oss under våra öppettider. Det går även bra att kontakta oss via e-post med en begäran om förvaltarfrihetsbevis. Se kontaktuppgifter under ”Aktuellt från överförmyndarenheten”

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Enligt Sveriges grundlag har allmänheten rätt att ta del av handlingar som finns på en myndighet – den så kallade offentlighetsprincipen. Denna princip kommer till uttryck i 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). Alla handlingar är inte offentliga utan kan vara belagda med sekretess, enligt bestämmelserna i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

På handlingar eller uppgifter om enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden råder det stark sekretess enligt 32 kap 4 § OSL. Överförmyndarnämnden kan inte lämna ut dessa handlingar eller uppgifter utan att göra en så kallad sekretessprövning.

Överförmyndarnämnden prövar då om den enskilde kan ta skada av att uppgiften lämnas ut eller om det finns en bestämmelse i annan lagstiftning som gör att sekretessen bryts enligt 32 kap 5 § OSL.

Verksamheten hos överförmyndarnämnden styrs främst av bestämmelser i Föräldrabalken (FB). En bestämmelse stadgar den enskildes och anhörigas rätt att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras på myndigheten (16 kap 7 § FB).

Tillsyn över överförmyndarverksamheten

Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över överförmyndarverksamheten. De ska årligen inspektera verksamheten, kontrollera förda register och stickprovsvis utvalda akter samt upprätta protokoll. Överförmyndarnämnden är även skyldig att lämna de uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna föra statistik.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00