Överförmyndarens samtycke och tillstånd

Översikt - Steg 8 av 8

8. Uttagsmedgivande

Överförmyndarnämnden har beslutat att en ställföreträdare (god man eller förvaltare) bör se till att det finns maximalt 25.000 kr på transaktionskontot, det vill säga det konto som ställföreträdaren har tillgång till och kan disponera utan överförmyndarnämndens tillstånd.

Huvudmannens övriga konton ska alltid beläggas med överförmyndarspärr. Detta görs av ställföreträdaren i samarbete med huvudmannens bank.

Överförmyndarspärren innebär att kontot spärras från alla utom huvudmannen själv. Kontot spärras därmed också för ställföreträdaren. Ett överförmyndarspärrat konto innebär en ökad trygghet för både huvudmannen och ställföreträdaren och det har också flera redovisningsmässiga fördelar.

För att få ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto krävs ett samtycke (beslut) från överförmyndarnämnden. Ställföreträdaren måste således alltid ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till ett uttag från ett spärrat konto. Detta görs på en särskild blankett eller via e-tjänst. Som huvudregel gäller att huvudmannen alltid ska underteckna blanketten. Undantag gäller vid förvaltarskap eller godmanskap där läkarintyg om att huvudmannen inte förstår finns.

Att enbart föra över medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna är enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två spärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndarnämnden.

En ansökan om uttag från ett överförmyndarspärrat konto ska innehålla:

  • Huvudmannens och ställföreträdarens personuppgifter.
  • Vilket belopp som önskas tas ut.
  • Från vilket bankkonto samt vilken bank beloppet ska tas ut.
  • Syfte med uttaget (beskrivning av vad pengarna ska användas till).
  • Ställföreträdarens underskrift, och eventuellt huvudmannens.

Vid större inköp (exempelvis möbler eller elektronik) begär överförmyndarnämnden in kopia på kvitto på det som uttagsansökan avser.

Kontakt