Överförmyndarens samtycke och tillstånd

Översikt - Steg 6 av 8

6. Kapitalplaceringar

De flesta huvudmän (de som har god man) har inga större tillgångar utan kanske enbart en normal pension och ett sparkonto. I de fall som huvudmannen har större tillgångar eller tillgångar placerade i värdepapper och liknande är det viktigt att veta vilka regler som gäller för kapitalplaceringar.

Överförmyndarnämndens samtycke till placering

Som huvudregel krävs överförmyndarnämndens samtycke när en god man/förvaltare ska placera huvudmannens medel. I vissa fall finns det dock undantag från samtyckeskravet. Dessa undantag är följande:

  • Skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun
  • Skuldförbindelser som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen överensstämmer med den som gäller i Sverige
  • Andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen överensstämmer med den som gäller i Sverige.
  • Utlåning av medel mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet (Utlåning av huvudmannens medel anses således som kapitalplacering och kräver i övrigt därför överförmyndarens samtycke).

Ansökan om samtycke

Övriga placeringar än ovan nämnda kräver överförmyndarnämndens samtycke. Skriftlig ansökan ska inges från gode mannen/förvaltaren som beskriver skälet till placeringen, vilket belopp det rör sig om samt en beskrivning av placeringsformen jämte villkor, om dessa förhållanden inte är allmänt kända.

Vad gäller placering genom utlåning av huvudmannens medel gäller ett krav om att detta ska ske till marknadsmässiga villkor. Även i de fall en sådan placering kräver överförmyndarnämndens samtycke krävs därför säkerhet för lånet i form av panträtt i fast egendom. Därtill ska placeringen dokumenteras i skuldebrev som innehåller reglering om amortering och marknadsmässig ränta. Till ansökan om sådan placering ska därför bifogas skuldebrev med lånebelopp och övriga villkor, gravationsbevis, taxeringsbeslut och värderingsintyg för den fastighet som ska stå som säkerhet.

Allmänna råd

Som ställföreträdare (förmyndare/god man/förvaltare) är det viktigt att se över din huvudmans finansiella tillgångar, det vill säga banktillgodohavanden och värdepapper av olika slag. En allmän utgångspunkt är att placeringarna ska vara så säkra som möjligt. En god idé kan vara att sprida tillgångarna mellan flera banker.

Överförmyndarnämnden får inte aktivt rekommendera specifika placeringar

Många hör av sig till överförmyndarenheten med frågor om hur de bör göra med huvudmannens tillgångar. Eftersom överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet kan vi inte aktivt rekommendera dig som ställföreträdare att vidta några specifika åtgärder, till exempel att sälja en viss aktiepost eller placera pengar i en särskild fond.

Vår uppmaning är att kontakta respektive bank för att få information om olika alternativ. När du får ett åtgärdsförslag från banken, eller om du har egna förslag kan vi meddela om den föreslagna åtgärden kräver ett tillstånd från oss eller inte.

Överföringar mellan spärrade konton

Att flytta pengar från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto kräver inte tillstånd. Många banker tror felaktigt att en sådan överföring kräver vårt tillstånd, men så är det alltså inte. Det krävs inte heller tillstånd från oss för att flytta pengar från ett spärrat konto i en bank till ett spärrat konto i en annan bank.

Specialfonder kräver tillstånd

När det gäller köp av andelar i olika fonder är vissa fonder tillståndspliktiga, medan andra fonder kan förvärvas utan vårt tillstånd. Finansinspektionen har en lista på webben över ”specialfonder”. Fonder på denna lista är tillståndspliktiga.

Den statliga insättningsgarantin

Den 1 januari 2011 höjdes den statliga insättningsgarantin från 50.000 euro till 100.000 euro. De nya reglerna är en följd av ändringar i EU:s direktiv om insättningsgaranti och syftet är att ge spararna ett ökat skydd. Samtliga konton med insättningsgaranti omfattas av lagförändringen. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar ett skydd för kundernas insättningar för det fall banken skulle gå i konkurs.

Kontakt