Överförmyndarens samtycke och tillstånd

Översikt - Steg 4 av 8

4. Fastighet och bostadsrätt

Köp och försäljning av fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom kräver normalt överförmyndarnämndens samtycke. En god man måste alltid ha överförmyndarnämndens samtycke till att för huvudmannens räkning sälja eller köpa bostadsrätt eller fastighet.

För att överförmyndarnämnden ska ge samtycke till köp och försäljning av fastighet ska följande instruktion följas samt nedanstående handlingar insändas till överförmyndarnämnden:

Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke ska sändas in i god tid av den gode mannen/förvaltaren eller förmyndarna, finns som blankett eller e-tjänst. En beskrivning av omständigheterna varför fastigheten ska säljas ska fyllas i och även rätt kryssalternativ vad ansökan handlar om. Till denna ska även värderingsintyg från (helst två) mäklare bifogas och beslut om annat permanent boende eller kopia på hyreskontrakt. Om e-tjänst för ansökan används kan handlingarna skannas och sändas elektroniskt till överförmyndarenhetens e-post. Överförmyndarnämnden inhämtar yttrande från huvudmannen (om denne kan höras) och från anhöriga.

Försäljningen ska ske på den öppna marknaden och inkludera annonsering. När köpekontraktet upprättas måste detta vara försett med villkor att överlåtelsen ska godkännas av överförmyndarnämnden. Till kontraktet ska även taxeringsbevis, budlista och gravationsbevis (som visar vilka pantbrev som är uttagna) bifogas. Om säljaren är delägare i ett dödsbo ska även en registrerad kopia av bouppteckning bifogas.

Den gode mannen/förvaltaren/förmyndarna ansvarar för att en bestyrkt kopia av köpekontraktet, med köpares och säljares namnteckningar, kommer överförmyndarenheten tillhanda tillsammans med ovan nämnda taxeringsbevis, budlista och gravationsbevis.

Överförmyndarnämnden fattar därefter ett beslut om samtycke till försäljning och beslutet sänds till den gode mannen/förvaltaren/förmyndarna som ansvarar för att detta kommer mäklaren tillhanda. Beslutet skrivs ut med besvärshänvisning.

Efter genomförd fastighetsförsäljning ska gode mannen/förvaltaren/förmyndarna redovisa köpeskillingen till överförmyndarenheten senast två veckor efter tillträdet. Köpeskillingen ska vara insatt på konto med överförmyndarspärr och kopior av likvidavräkning och insättningskvitto sändas till överförmyndarenheten. Detta gäller inte godmanskap som endast omfattar bevaka rätt vid fastighetsförsäljning.

Kontakt