Överförmyndarens samtycke och tillstånd

Översikt - Steg 3 av 8

3. Bouppteckning och arvskifte

Om din huvudman är dödsbodelägare i ett dödsbo måste du tänka på att detta kräver särskild handläggning och samtycke av överförmyndarnämnden. Nedan finner du en anvisning och checklista över vad du ska tänka på vid bouppteckning och arvskifte.

Anvisning

 • Observera! Om Du som ställföreträdare är delägare i samma dödsbo som din huvudman eller ett omyndigt barn som du är förmyndare för kan Du inte företräda huvudmannen/den omyndiga. Överförmyndarnämnden måste i sådana fall tillsätta en god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken som företräder huvudmannen/den omyndiga i just denna rättssak.
 • Gode mannen/förvaltaren ska bli kallad till bouppteckningen som ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till Skatteverket för registrering. Se till att det framgår i bouppteckningen att en god man/förvaltare är förordnad.
 • God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt FB 15:6.
 • God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente. Observera att ett testamente kan innebära att Du som god man/förvaltare måste göra förbehåll för laglott.
  Ska en bostadsrätt eller fastighet säljas krävs överförmyndarnämndens samtycke. Se anvisningar angående köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt.
 • Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling upprättas. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndarnämnden om varför det inte skett.
 • God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndarnämnden för slutligt godkännande. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndarnämnden i original.
 • Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde erhållit arvet på sitt bankkonto (försett med överförmyndarspärr), eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska gode mannen/ förvaltaren redovisa detta till överförmyndarnämnden.
 • Då arvet går till en omyndig och överstiger ett basbelopp ska insättning ske på överförmyndarspärrat konto.
 • I de fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs inget arvskifte.
 • Om god man är förordnad för endast denna rättshandling ska redovisning till överförmyndarenheten ske genom kontoutdrag eller annat som visar att medlen är överförda till konto i den överlevandes namn. Om god man är förordnad för endast denna rättshandling glöm inte att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört. Redogörelse för tidsåtgång samt eventuella utlägg skickas in i samband med begäran om entledigande.

Kontakt