Information för socialtjänsten och landsting - behov av god man eller förvaltare

Översikt - Steg 7 av 8

7. Förfrågan från överförmyndarnämnden

Vad gör du om du får en förfrågan från överförmyndarnämnden om att inkomna med uppgifter om en person som är i behov av god man eller förvaltare?

När det kommer en anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare har överförmyndarnämnden en skyldighet att utreda om det finns ett behov eller inte. För att ärendet ska kunna handläggas så smidigt som möjligt ur den som behöver hjälps perspektiv försöker överförmyndarenheten alltid utreda huruvida det finns ett behov av god man innan ansökan skickas vidare till tingsrätten.

Om överförmyndarenheten inte får in uppgifter om att det finns ett behov kan anmälan leda till att den avskrivs. Det är därför mycket viktigt att överförmyndarnämnden får in alla uppgifter som behövs för att dels kunna styrka att det finns behov av en god man eller förvaltare, dels krävs dessa uppgifter för att överförmyndarnämnden ska kunna hitta en lämplig god man/förvaltare för just det specifika ärendet.

Nedan finner du en checklista på hur du bör gå tillväga om du får en förfrågan om uppgifter från överförmyndarnämnden rörande god man eller förvaltare. Du kan du även se hur sekretessen bryts inom socialtjänsten gentemot överförmyndarnämnden.

Checklista för utlämnande av uppgift

Har uppgift

 • Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialtjänsten.
 • Skriv ett yttrande som innehåller de uppgifter som checklistan längst ner på sidan ”Uppgifter för anmälan” innehåller.
 • Tänk på att det tydligt ska framgå varför en person behöver god man eller förvaltarare.
 • Skicka yttrandet till överförmyndarnämnden.

Har inte uppgift

 • Om uppgift om den hjälpbehövande inte finns hos socialtjänsten.
 • Skriv ett yttrande där det framgår att socialtjänsten inte har några uppgifter om den hjälpbehövande.
 • Skicka yttrandet till överförmyndarnämnden.

Uppgifter för anmälan

 • Ekonomiska förhållandena.
 • Bostadssituation.
 • Hälsotillstånd.
 • Eventuella funktionshinder.
 • Social situation.
 • Hur personen fungerar i sin vardag.
 • På vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter.
 • Vad den enskilde behöver hjälp med genom god man.
 • Information om släktingar.

Sekretessen bryts

Anmälningsskyldigheten innebär att sekretessen bryts. Det gäller innehållet i anmälan om behov av en god man eller förvaltare samt när överförmyndarnämnden begär upplysningar från socialnämnden.

Överförmyndarnämnden bestämmer själv vilka uppgifter som behövs från socialtjänsten. Det innebär att socialnämnden är skyldig att lämna ut begärda uppgifter (FB 16 kap.10 § ).

Som exempel kan nämnas det förhållandet att överförmyndarnämnden behöver uppgifter för att ta ställning till beslut om skärpande föreskrifter beträffande en underårigs egendom.

Överförmyndarnämnden har inte en motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot
socialnämnden.
Texten är i sin helhet hämtad från SKL cirkulär 2001:32.