Information för socialtjänsten och landsting - behov av god man eller förvaltare

Översikt - Steg 6 av 8

6. Delegation

Socialnämnden kan uppdra åt ett utskott eller tjänstemän att göra anmälan till överförmyndarnämnden om behovet av god man eller förvaltare. Uppgiften kan delegeras till tjänsteman.

Det är viktigt att anmälningsskyldigheten blir känd bland personalen i de olika
verksamheterna liksom vem som ska göra en sådan anmälan.

Socialnämnden har även skyldighet att göra en framställning eller ansökan till tingsrätten i det fall någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad eller förmynderskap för en underårig. Den uppgiften kan inte delegeras till utskott eller tjänsteman hos nämnden.
Texten är i sin helhet hämtad från SKL cirkulär 2001:32.