Information för socialtjänsten och landsting - behov av god man eller förvaltare

Översikt - Steg 5 av 8

5. Checklista för socialtjänsten

Vid anmälan om behov av god man enligt FB 11:4.

Detta är en checklista som bör användas av personal inom socialtjänsten, boenden och vården. Checklistan innehåller ett antal informationspunkter som såväl berörd personal som huvudmannen bör känna till innan anmälan om behov av god man görs och i samband med att samtycke inhämtas från huvudmannen.

  • Godmanskap är frivilligt och ingen kan därför få en god man mot sin vilja.
  • Godmanskapet ska utövas i samförstånd mellan huvudman och god man.
  • Godmanskapet är generellt en långsiktig lösning.
  • Huvudmannen ska vara medveten om och förstå att han/hon kan komma att behöva betala arvode till den gode mannen beroende av sin inkomst eller förmögenhet.
  • En god man har en administrativ roll och ska således inte själv sköta om och vårda huvudmannen. Däremot ska den gode mannen – i det fall det ingår i hans eller hennes uppdrag – se till att huvudmannen får så bra vård och omsorg som möjligt.
  • En god man ska inte förordnas då huvudmannens behov av hjälp redan fungerar på ett tillfredsställande sätt. En god man ska inte heller förordnas då huvudmannens behov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t.ex. via förmedling eller fullmakt.
  • Huvudmannen eller ovan nämnd personal får gärna inkomma med önskemål om att en specifik person ska förordnas som god man. Överförmyndarnämnden gör dock alltid en självständig lämplighetsprövning om vem som bör förordnas som god man. Huvudmannen bör därför inte bygga upp en förväntansfull relation till en specifik person.