Information för socialtjänsten och landsting - behov av god man eller förvaltare

Översikt - Steg 4 av 8

4. Vad ska en anmälan innehålla?

Det är överförmyndarnämnden som avgör om det föreligger behov av en god man eller förvaltare och i så fall ger in en ansökan till tingsrätten. För sin bedömning behöver överförmyndarnämnden information, det vill säga en utredning om personens sociala situation.

Vidare krävs den enskildes samtycke till att en god man förordnas. Är dennes tillstånd sådant att ett samtycke inte kan ges ska i stället behovet av en god man styrkas genom ett läkarintyg. Anmälan om behov av förvaltare ska styrkas med ett läkarintyg som utvisar att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Socialnämndens utredning ska inte vara mer omfattande än vad som behövs i det enskilda fallet, exempelvis för ett begränsat godmanskap eller ett begränsat förvaltarskap.

Utredningen ska beskriva den enskildes ekonomiska förhållanden. Vidare ska utredningen redovisa bostadssituation, hälsotillstånd, funktionshinder, social situation, släktingar, hur personen fungerar i sin vardag och på vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter. Det ska också framgå vad den enskilde behöver hjälp med.

Socialnämndens anmälningsskyldighet gäller även i de fall det inte går att få
den enskildes samtycke eller ett läkarintyg. Utifrån anmälan ansvarar då överförmyndarnämnden för den fortsatta utredningen.

Den enskilde själv eller socialnämnden kan föreslå att en viss person utses till god man eller till förvaltare.

Uppgifter för anmälan

 • Ekonomiska förhållanden.
 • Bostadssituation.
 • Hälsotillstånd.
 • Eventuella funktionshinder.
 • Social situation.
 • Hur personen fungerar i sin vardag.
 • På vilket sätt denne saknar förutsättningar att själv ta ansvar för sina angelägenheter.
 • Vad den enskilde behöver hjälp med genom god man eller förvaltare.
 • Information om släktingar.

Handlingar till anmälan

Dessa handlingar bör bifogas vid anmälan om god man eller förvaltarskap:

 • Läkarintyg.
 • Den hjälpbehövandes skriftliga samtycke om han eller hon förstår vad saken gäller.