Information för socialtjänsten och landsting - behov av god man eller förvaltare

Översikt - Steg 3 av 8

3. Anmälan om god man eller förvaltare

Anmälningsskyldigheten till överförmyndarnämnden

Socialnämndens anmälningsskyldighet framgår av bestämmelserna Socialtjänstförordningens 5 kap 3 § och LSS 15 § 6 p. Socialnämnden är således skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden om den finner att en god man eller en förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon eller om sådan inte längre behövs.

Om socialnämnden får kännedom om förhållanden som kan vara av betydelse för överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet så ska överförmyndarnämnden underrättas, exempelvis då socialnämnden känner till att en god man försummar sitt uppdrag.

Vidare finns, enligt Socialtjänstförordningens 5 kap 3 § 3 p, skyldighet att anmäla att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt. Se vidare under avsnittet ”Gällande barns egendom”.

Anmälan ska göras till överförmyndaren i den kommun där den enskilde är folkbokförd.