Förvaltare

Översikt - Steg 6 av 6

6. Upphörande av förvaltarskap

Ett förvaltarskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider.

Ett förvaltarskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov. Överförmyndarenheten omprövar varje år samtliga förvaltarskap för att avgöra om behov kvarstår.

Förvaltaren, huvudmannen, huvudmannens make eller sambo samt närmast anhörig, eller överförmyndarnämnden kan ansöka till tingsrätten om att ett förvaltarskap ska upphöra.

För att ett förvaltarskap ska upphöra måste man kunna visa på att det inte längre finns ett behov av förvaltarskap genom exempelvis ett läkarintyg eller en social utredning. En ansökan om upphörande av förvaltarskap från huvudmannen eller förvaltaren skickas till tingsrätten.

Observera att förvaltaren kvarstår i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att förvaltarskapet ska upphöra. Skulle huvudmannen avlida upphör förvaltarskapet per dödsdagen, och förvaltaren entledigas per automatik samma dag. Detta innebär att den som tidigare varit förvaltare inte längre har behörighet att "företa rättshandlingar" för sin avlidne huvudman.

Kontakt