Förmyndare

Översikt - Steg 8 av 12

8. God man vid motstridiga intressen

När det i en specifik rättshandling uppstår motstridiga intressen mellan en underårig och förmyndaren, förmyndarens make eller sambo eller någon som förmyndaren företräder har förmyndaren inte rätt att företräda den underårige. Överförmyndarnämnden ska då förordna en god man med uppdrag att bevaka den underåriges intressen i den specifika frågan.

En god man ska exempelvis förordnas vid följande situationer:

  • När förmyndaren är delägare i samma dödsbo som den underårige.
  • När en underårig är part i rättegång och behöver hjälp, men som på grund av jäv inte kan företrädas av förmyndaren.
  • Vid försäljning av fastighet.
  • Vid indrivande av skadestånd.
  • Vid upprättande av skuldebrev.

Kontakt