Förmyndare

Översikt - Steg 7 av 12

7. God man i förmyndarens ställe

God man kan förordnas för en underårig vid specifika tillfällen då förmyndaren/förmyndarna är förhindrade att utöva sitt uppdrag. Som exempel kan nämnas föräldrars sjukdom eller längre fängelsevistelse. God man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken kan även förordnas för utländska barn som kommer till Sverige utan medföljande föräldrar, och som har uppehållstillstånd.

Uppdraget innebär att företräda barnet i alla frågor som rör dennes tillgångar och angelägenheter kring dessa. Det betyder inte med automatik att gode mannen ska omhänderta barnets egendom. Det ingår dock inte i uppdraget att företräda barnet i personliga angelägenheter som inte kan hänföras till barnets ekonomi. Gode mannen är redovisningsskyldig avseende förvaltningen av tillgångarna.

 

Kontakt