Förmyndare

Översikt - Steg 6 av 12

6. Medförmyndare

Om en förälder inte klarar av att ensam sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter kan en medförmyndare förordnas. Detta gäller i första hand då barnet har omfattande tillgångar eller skulder och där förvaltningen kräver större ekonomisk kunskap. Ofta räcker det dock att föräldrarna får stöd på annat sätt, till exempel genom ett ombud. Att förordna en medförmyndare är ett lindrigare alternativ än att entlediga en förmyndare och utse en ny. Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare avgörs av tingsrätten i den ort där barnet bor.

En medförmyndares uppdrag är begränsat till att företräda den omyndige i frågor som kan hänföras till den omyndiges ekonomi som till exempel att förvalta tillgångar, bevaka den omyndiges intressen vid ingående av avtal om en vara eller tjänst och så vidare. En medförmyndare har inom sitt uppdrag samma rättigheter och skyldigheter som en förordnad förmyndare. För vidare information, se "Särskilt förordnad förmyndare".

Särskilt förordnad förmyndare

Kontakt