Förmyndare

Översikt - Steg 5 av 12

5. Särskilt förordnad förmyndare

I regel är föräldrar vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet till myndighetsdagen.

En särskilt förordnad vårdnadshavare tillsätts av tingsrätten och blir automatiskt (om inte tingsrätten bestämmer något annat) också barnets förmyndare. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare består alltså av två delar; dels vårdnadshavarskapet, dels förmyndarskapet. En bättre, men lite otymplig, benämning vore därför ”särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare”.

En särskilt förordnad förmyndare ansvarar för förvaltningen av barnets tillgångar och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter. Det som skiljer särskilt förordnade förmyndares uppdrag från legala förmyndare, är att särskilt förordnade förmyndare alltid är skyldiga att redovisa för förvaltningen av tillgångarna.

Pengar som har satts in hos bank får tas ut endast efter samtycke från överförmyndarnämnden. Endast pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes uppehälle får disponeras av förordnade förmyndare utan överförmyndarnämndens samtycke.

Kontakt