Förmyndare

Översikt - Steg 4 av 12

4. Särskild överförmyndarkontroll

Huvudregeln är att förmyndarna bestämmer hur den underåriges tillgångar ska användas och placeras. Det finns dock förhållanden som begränsar förmyndares fria förvaltning.

Viss egendom kan tillfalla underåriga under villkor om särskild överförmyndarkontroll. Det kan exempelvis vara egendom som den underårige fått genom arv, testamente, eller förmånstagarförordnande. Tillgångar tillfaller en underårig med villkor om särskild överförmyndarkontroll den underåriges räkning ska sättas in hos bank med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarnämndens tillstånd. Disponering av konto endast med överförmyndarnämndens medgivande brukar kallas för överförmyndarspärr.

I övrigt gäller samma regler som vid kontrollerad förvaltning, det vill säga att förmyndarna är redovisningsskyldiga för sin förvaltning, samt att överförmyndarnämndens samtycke krävs för vissa förvaltningsåtgärder, såsom placering av den underåriges tillgångar i aktier.

Uttag från spärrat konto

Då kontot som tillgångarna förvaltas på är överförmyndarspärrat behöver en uttagsansökan göras till överförmyndarenheten om uttag önskas. För vidare information, se "Uttag spärrat konto".

Uttag spärrat konto

Kontakt