Förmyndare

Översikt - Steg 2 av 12

2. Föräldrar

Alla under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Det är vanligtvis föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. En förälder som är förmyndare kallas också för legal förmyndare.

Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för sitt barns personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.
Som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares verksamhet.

Förmyndare ska vid förvaltning av den underåriges egendom alltid handla på det sätt som bäst gagnar den underårige. Den underåriges medel ska i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Huvudregeln är att föräldrarna ska sörja för och bekosta barnets dagliga behov (försörjningsplikt). Men i det fall barnet har egna tillgångar som barnet fått exempelvis genom arv och föräldern inte själv har ekonomiska resurser, så får barnets tillgångar tas i anspråk för inköp av cykel, dator, moped eller dylikt till barnet. De tillgångar därutöver som inte används till barnet ska placeras på bank eller motsvarande i barnets namn. Förmyndaren får alltså inte sammanblanda sin egen eller annans ekonomi med barnets, till exempel genom att sätta in barnets medel på konto i sitt eget namn.

Föräldrar får heller inte ge bort barnets tillgångar till exempelvis ett syskon för att utjämna en eventuell orättvisa mellan barnen.

Som huvudregel gäller att föräldrarna fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet. I vissa fall kan dock föräldrarnas förvaltning av barnets tillgångar övergå till kontrollerad förvaltning eller särskild överförmyndarkontroll. Föräldrarna måste då bland annat redovisa barnets tillgångar till överförmyndarenheten.

Kontakt