Förmyndare

Översikt - Steg 11 av 12

11. Samtycke och tillstånd

Vissa rättshandlingar som företas av förmyndaren för den underåriges räkning, kräver samtycke från överförmyndarnämnden.

Som huvudregel gäller att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnets bästa. Vissa åtgärder som föräldrar företar för sitt barns räkning kräver dock alltid överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller köp och försäljning av fast egendom eller bostadsrätt, utlåning av den underåriges tillgångar och om den underårige ska driva rörelse.

Även för inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för den underåriges räkning kräver överförmyndarnämndens samtycke. Har den underårige del i dödsbo och ska tillskiftas arv ska så krävs överförmyndarnämndens samtycke till fördelning av egendomen i dödsboet.

Även för en särskilt förordnad förmyndare eller vårdnadshavare (i den mån förmynderskapsuppdrag ingår i förordnandet) gäller skyldighet att hämta överförmyndarnämndens samtycke i liknande omfattning som angetts ovan.

Kontakt