Förmyndare

Översikt - Steg 10 av 12

10. Redovisningsskyldighet

Föräldrar som omfattas av bestämmelserna gällande kontrollerad förvaltning är redovisningsskyldiga.

Särskilt förordnade vårdnadshavare/förmyndare, liksom gode män i förmyndares ställe är alltid redovisningsskyldiga, oavsett storlek på den underåriges tillgångar.

Förteckning

Legala förmyndare (föräldrar)

Inom en månad efter det att värdet på den underårigas tillgångar överstigit åtta prisbasbelopp ska förmyndarna inkomma med en förteckning över den underåriges tillgångar till överförmyndarenheten. På förteckningen ska barnets tillgångar och skulder den dag som tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp anges. Uppgifterna ska styrkas med saldobesked från bank och undertecknas på heder och samvete av samtliga förmyndare. Samtliga tillgångar, med undantag för ett eventuellt ungdomskonto som barnet själv förfogar över ska redovisas.

Överförmyndarnämnden har också rätt att begära att förmyndare ska inkomma med en förteckning över barnets tillgångar om det av annan anledning skulle anses finnas skäl för detta.

Förordnade ställföreträdare

Förordnade förmyndare och gode män i förmyndares ställe är oavsett storleken på barnets tillgångar skyldiga att inge en förteckning över barnets tillgångar och skulder inom två månader från att de blivit förordnade. På förteckningen ska barnets tillgångar och skulder per den dag ställföreträdaren förordnades anges. Samtliga tillgångar, med undantag för eventuellt ungdomskonto som barnet själv förfogar över, ska redovisas.

Årsräkning

Redovisningsskyldiga ställföreträdare ska lämna in en årsräkning till överförmyndarenheten före den 1 mars varje år. I årsräkningen ska barnets tillgångar och skulder vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under perioden redovisas. Detsamma gäller om barnet äger fast egendom samt för tillgångar som står under särskild överförmyndarkontroll.

Till årsräkningen ska kontoutdrag och årsbesked från bank bifogas.

Sluträkning

En sluträkning ska inges av ställföreträdaren avseende den dag som dess uppdrag upphör. Uppdraget upphör per automatik per den underåriges 18-årsdag, i övriga fall upphör det till följd av beslut fattat av tingsrätten, respektive överförmyndarnämnden.

Sluträkning lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. I sluträkningen ska barnets tillgångar och skulder vid årets början respektive per myndighetsdagen samt inkomster och utgifter under perioden redovisas. Till sluträkningen ska kontoutdrag och årsbesked från bank bifogas.

Kontakt