Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan sin/sina vårdnadshavare eller någon annan som kan anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe. Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig.

En god man för ett ensamkommande barn, företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Detta betyder att den gode mannen ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska förhållanden. Den gode mannen ansvarar dock inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och har inte heller någon försörjningsplikt.

Det är viktigt att känna till att en god man inte är en myndighetsperson. Detta betyder att gode mannen inte representerar någon myndighet utan företräder endast barnet. Generellt sätt ska en god man se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

Det är överförmyndarnämnden i Norrköpings kommun som förordnar goda män för ensamkommande barn boende i kommunen och som utövar tillsyn över de gode männen.

Praktiskt för gode män

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett mycket brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja. Nedan finner du svaren på några av de vanligaste frågorna. Om du som god man har frågor kring ditt uppdrag är du alltid välkommen att kontakta överförmyndarenheten.

Uppdraget som god man

Att företräda barnet

Som god man för ett ensamkommande barn företräder du den omyndige i förmyndares och vårdnadshavares ställe. I de flesta fall är det en förälder som fyller denna funktion. Detta betyder att du ansvarar för barnets personliga förhållanden och av barnets rättsliga angelägenheter. Till skillnad från en förälder ska en god man för ensamkommande barn inte fysiskt sörja för den omyndiges dagliga omvårdnad och tillsyn. Detta ansvar har boendet där barnet vistas (familjehem, asyl- eller PUT-boende).

Den gode mannens uppdrag är på många sätt att vara spindeln i nätet kring den omyndige. Det är den gode mannen som ska ha den samlade kunskapen om barnets situation och kunna företräda den omyndige gentemot Migrationsverket, socialtjänst, boende och andra.

Lyssna på barnet

Det är ytterst viktigt att den gode mannen lyssnar på den omyndige och ger barnet tillfälle att säga sin mening i saker som rör honom eller henne. Det är självklart inte alltid den omyndige som har rätt, men genom att lyssna på den omyndige skapar du bra förutsättningar för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. Om du inte lyssnar på barnet som du företräder är det svårt att veta vad som är rätt för honom eller henne.

Vad ingår i uppdraget?

Nedan följer exempel på sådant som ingår i gode mannens uppdrag

 • Ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket.
 • Ansöka om dagersättning och eventuella andra bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Företräda barnet hos myndigheter och närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet.
 • Delta i utvecklingssamtal i skolan och besluta om skolresor och andra aktiviteter inom skolan.
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar till barnet, betala eventuella räkningar och bestämma vid större inköp.
 • Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver.
 • Vid behov ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och LSS, exempelvis ansöka om kontaktperson.
 • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Gå igenom eventuellt avslag på asylansökan med barnet och det offentliga biträdet och eventuellt medverka vid överklagan.
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden.
 • Meddela folkbokföringen och överförmyndarnämnden om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.
 • Öppna bankkonto i barnets namn om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.
 • Ordna med ID-kort om barnet har fått permanent uppehållstillstånd.
Vad ingår inte i uppdraget?

Exempel på vad som inte ingår i uppdraget

 • Sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, exempelvis att se till att barnet går till skolan och hjälpa till med läxor.
 • Försörja barnet. Det är inte tillåtet att sammanblanda gode mannens och barnets ekonomi eller att skuldsätta barnet. Gode mannen får inte heller förskottera barnets utgifter.
 • En god man har inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar inredning, lånade datorer eller dylikt.
 • Skicka pengar till barnets anhöriga. Dagersättning ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar samt täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Barnbidrag och studiebidrag är en ersättning som ska tillfalla den som har den faktiska vårdnaden om barnet. Det är alltså inte den unges pengar. Gode mannen är skyldig att se till att de ersättningar som barnet får, faktiskt användas på ett sådant sätt som angetts.
 • Öppna barnets post. Varken god man, boendepersonal eller familjehemmet har rätt att öppna barnets post. Barnet måste lämna en fullmakt till den som bör vara med vid öppnandet.
 • Skjutsa barnet till och från olika aktiviteter eller besök, till exempel till sjukhus, tandläkare eller olika fritidsaktiviteter.
 • Handla åt barnet, till exempel mat eller kläder.
 • Ingripa vid bråk eller andra konflikter på boendet.
 • Företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det är det offentliga biträdet som fått uppdraget att företräda barnet i asylärendet. Gode mannen bör inte själv agera genom att skicka in skrivelser till eller kontakta migrationsdomstolarna. Gode mannen bör dock ha en nära kontakt med biträdet.
 • Ansöka om barnets föräldrar ska komma till Sverige. Vare sig gode mannen eller barnet har behörighet att företräda föräldrarna
Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00