Utförare av hemtjänst enligt Eget val inom hemtjänsten (LOV)

För dig som vill bli utförare:

Senaste nytt

2018-08-13

IVO har lagt ut en första information om att fler verksamheter enligt SoL och LSS blir tillståndspliktiga från den 1 januari 2019. Det som berör oss mest är att hemtjänst enligt SoL blir tillståndspliktigt. Tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas.

Läs IVO's nuvarande information, mer information kommer.

Frågor och svar om upphandlingen

Se vanliga frågor och svar samt anbudsmeddelanden på e-Avrops hemsida, läs under rubriken "Meddelanden, frågor och svar".

Viktigt att veta
 • Hemtjänsttagarna väljer själva vilken utförare de vill ha och omval av utförare sker på hemtjänsttagarens initiativ. Att ditt företag blir godkänt innebär inte att ni garanteras ett visst antal uppdrag eller utförda timmar.
 • Norrköpings kommun är uppdelad i sex geografiska områden. Ni väljer vilka områden ni vill verka inom. Alla hemtjänsttagare som bor i de valda geografiska områdena har möjlighet att välja er som utförare av hemtjänst.
 • I Norrköpings kommun kan man få hemtjänst oavsett ålder, det vill säga från 0 år till livets slut.
 • Hemtjänsttagaren har rätt att genom omval anlita annan utförare. Om hemtjänsttagaren önskar ska tillträdande utförare snarast möjligt börja utföra sitt uppdrag, allra senast nästkommande månad när anmälan kommer in senast den 20:e i månaden. Exempel:
  - Om ansökan kommer in den 21 juni får hemtjänsttagaren sin nya utförare den 1 september.
  - Om ansökan kommer in den 20 juni får hemtjänsttagaren sin nya utförare den 1 augusti.

Bakgrund

Norrköpings kommunfullmäktige tog i januari 2016 beslut om att konkurrensutsätta hemtjänsten. Det kallar vi Eget val inom hemtjänsten.

Eget val inom hemtjänsten innebär att alla hemtjänsttagare kan välja mellan kommunal hemtjänst eller hemtjänst från någon godkänd privat utförare. Hemtjänsttagare som inte gör ett eget val får kommunal hemtjänst.

Du som driver företag inom omsorg har möjlighet att ansöka om att bli godkänd utförare av hemtjänst i Norrköpings kommun. För att bli godkänd krävs det att du uppfyller de krav som vård- och omsorgsnämnden beslutat.

De som blir godkända utförare av hemtjänst i Norrköpings kommun förbinder sig att följa de regelverk, riktlinjer och rutiner som framgår av förfrågningsunderlaget.

Ansökan 2018
 • Försäkra dig om att ditt företag uppfyller alla krav som ställs i förfrågningsunderlaget på e-Avrop.
 • Logga in och skicka in en fullständig ansökan via e-Avrop senast den 31 juli 2018. Du kan inte skicka in på något annat sätt.
 • Norrköpings kommun tar beslut om godkännande.

Nästa ansökningsperiod

För avtalsstart den 1 november 2018 ska elektronisk ansökan via e-Avrop ha inkommit till Upphandlingscenter senast 31 juli 2018.

 

För dig som är utförare i drift:

Senaste nytt

2020-01-08

"Handbok för tillämpning av taxesystem 2020" finns nu under Övergripande dokument på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2020-01-02

Ny version av "Riktlinje för vård och omsorg för personer med demenssjukdom" finns nu under fliken Personlig vård och service på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-12-05

"Överenskommelse om ansvar, samverkan och kommunikation i samband med egenvård och övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter" samt "Mall för ansökan om egenvård" finns nu publicerad under fliken Hälso- och sjukvård på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-11-29

Reviderad rutin: "Överenskommet arbetssätt Hemsjukvård". Publicerad under fliken Hemsjukvård på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-11-29

Reviderad rutin: "Överenskommet arbetssätt för signeringslistor och sticksäkra nålar". Publicerad under fliken Hälso- och sjukvård på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-11-15

"Direktiv och instruktioner - Hygien" finns nu under Hälso- och sjukvård på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-11-12

"Överenskommet arbetssätt gällande telefon till myndighetsutövningen för hemtjänstutförare" finns nu under Personlig vård och service på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-10-25

"Riktlinje - Avvikelse mellan vårdgivare eller annan aktör" finns nu under Avvikelser på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-10-10

"Direktiv – Dokumentation" och "Instruktion - Katetervård och kateterisering av urinblåsa" är uppdaterade. Båda finns under Hälso- och sjukvård på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-10-07

En checklista för överenskommet arbetssätt inför uppföljning av beviljade insatser med utförare finns nu under Personlig vård och service på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-09-18

Dokumentet "Rutin för överrapportering mellan utförare" är justerat. Finns under Personlig vård och omsorg på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-07-10

Nu finns "Manual för ansökan om behörigheter och färranslutning" under IT-system på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-06-18

"Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen (SoL)" är reviderad. Se under "Personlig vår och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-05-17

"Direktiv dödsfall i ordinärt och särskilt boende" uppdaterat, se under fliken "Hälso- och sjukvård" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-05-17

Rutin för hemsjukvård uppdaterad, se under fliken "Hemsjukvård" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-05-09

Hemgångsteamets uppdragsspecifikation har reviderats. Se den under fliken "Personlig vård och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-05-08

Länk till information: Förändringar hos QviMo Trygga hem, berörda hemtjänsttagare får nya utförare.

2019-05-03

Reviderad rutin gällande överrapportering av förändrade behov mellan myndighetsutövningen och hemtjänstutförare publicerad under "Personlig vård och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-04-11

Rutin för hemsjukvård uppdaterad, se under fliken "Hemsjukvård" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-04-05

Riktlinjen för användning av skyddsåtgärder har reviderats, bland annat med ökat fokus på teamets betydelse för att genomföra riskbedömning och vidta lämplig skyddsåtgärd. Den finns nu publicerad under "Hälso- och sjukvård" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-03-27

Uppdaterad rutin för hemsjukvård är publiceras under fliken "Hemsjukvård" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-03-26

En länk till information kring fakturor finns nu under fliken "Ersättning" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-03-26

Nu är minnesanteckningarna från dialogmötet 8 februari publicerade under fliken "Informationsmöten och dialogträffar".

2019-03-22

Nytt direktiv för dödsfall i ordinärt och särskilt boende publicerat under Hälso- och sjukvård.

2019-03-19

Nu finns en nya riktlinjer för arbetstekniska hjälpmedel, inklusive personlyftar och vårdsängar, under "Hälso- och sjukvård på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

Den ersätter "Riktlinjen för arbetstekniska hjälpmedel", "Hantering av lyftselar och personlyftar" samt "Hantering av vårdsäng".

2019-03-06

Nu finns en ny riktlinje för uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter under "Uppföljning" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-02-28

"Handrehabilitering, överenskommelse mellan länets kommuner och regionen" är publicerat under Hälso- och sjukvård på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-02-26

Ny uppdragsplan publicerad under Övergripande dokument på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2019-01-30

Inbjudan till utförare finns under "Informationsmöten och dialogträffar".

2019-01-16

Ändrad besöksplan: Besöksplan för våren 2019PDF (pdf, 57.6 kB)

2019-01-14

Nu finns en ny rutin för "Överenskommet arbetssätt för signeringslistor" publicerad under fliken Hälso- och sjukvård på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-12-17

Nu finns besöksplan för våren här: Besöksplan för våren 2019PDF (pdf, 294.7 kB)

2018-10-16

Minnesanteckningar och bilagor från informationsmötet 5 oktober finns nu publicerat under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-09-24

Minnesanteckningar och bilagor från informationsmötet 7 september finns nu publicerat under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-09-07

Reviderad rutin för vak finns nu under "Personlig vård och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-08-31

Nu finns dagordningen för informationsmötet 7 september publicerat under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-08-24

Tisdagen den 28 augusti klockan 18.00-20.00 kommer det att ske teknisk arbete av servrar. Detta innebär att man inte kommer ha någon åtkomst till följande system:

 • Treserva
 • TES
 • Axsor
 • Phoniro

TES App och Phoniro App kommer att fungera som vanligt, men kommer inte kunna ta emot ny information eller skicka information till huvudsystemen under denna tid. Detta fungerar när systemen är driftsatta igen.

2018-08-22

En fråga om ekonomiskt resultat är besvarad under "Frågor och svar".

2018-08-21

En fråga om delegering och utbildning besvarad under "Frågor och svar".

2018-08-13

IVO har lagt ut en första information om att fler verksamheter enligt SoL och LSS blir tillståndspliktiga från den 1 januari 2019. Det som berör oss mest är att hemtjänst enligt SoL blir tillståndspliktigt. Tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas.

Läs IVO's nuvarande information, mer information kommer.

2018-07-11

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2018:4 om smittrisker börjar gälla den 19 november 2018.

2018-06-27

Nu finns besöksplan för hösten 2018 under Dialog och uppföljning på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

Nu finns en länk till information om god handhygien på flera språk under Hälso- och sjukvård, hygien på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

Från och med 1 januari 2019 krävs tillstånd för att bedriva hemtjänst. Läs mer om "Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden" på Riksdagens webbsida.

2018-06-11

Minnesanteckningar och bilagor från mötet 1 juni finns nu publicerat under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-05-29

Minnesanteckningar och presentationsmaterial från mötet 4 maj finns nu publicerat under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-06-01

Inbjudan till dialogmöte 1 juni finns nu publicerad under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-05-17

Nu finns en ny rutin gällande överrapportering mellan hemtjänst och hemsjukvård publicerad under "Personlig vård och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-05-03

SKL har samlat vanliga frågor och svar om dataskyddsförordningen GDPR, viktigt för samtliga att ta del av.

2018-04-26

Minnesanteckningar och material från dialogmötet 13 april finns nu under "Informationsmöten och dialogträffar".

Kallelse till informationsmöte 4 maj finns nu under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-04-25

Nu finns en rutin för beställning av behörighet under "IT-system" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-04-13

Ny fråga besvarad under "Frågor och svar".

2018-04-12

Instruktion för arbetsgång och ansvarsfördelning vid bedömning och utredning av allvarliga händelser enligt HSL finns publicerad under "Avvikelser" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-04-10

Nya frågor och svar är publicerade.

2018-04-04

Svaret på gårdagens fråga är justerat efter missförstånd.

Inbjudan till dialogmöte 13 april finns publicerad under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-04-03

En fråga om WebFOCUS finns besvarad under "Frågor och svar".

2018-03-28

Reviderad riktlinje enligt SoL finns publicerad under "Personlig vård och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-03-16

Nya frågor och svar är publicerade.

Minnesanteckningar från mötet 2 mars 2018 är publicerade under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-03-13

Nya frågor och svar är publicerade.

2018-03-07

Nya frågor och svar är publicerade.

2018-03-06

Nya frågor och svar är publicerade.

2018-02-23

Nu finns en kallelse med programmet för informationsmötet den 2/3 under "Informationsmöten och dialogträffar". Den mesta av tiden på mötet kommer att användas till dialog, så förbered er med frågeställningar ni vill stämma av.

2018-02-21

Två nya dokument finns på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner; ”Kontaktvägar för medarbetare i hemtjänst till Hemsjukvården” finns under Hemsjukvård, ”Överenskommet arbetssätt för signeringslistor" finns under Hälso- och sjukvård.

2018-02-21

Inbjudan till första informationsmötet 2 mars finns under "Informationsmöten och dialogträffar".

2018-02-16

Under "Utförarnas kontaktuppgifter" finns en blankett att fylla i när ni behöver uppdatera uppgifterna.

2018-02-09

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen är reviderad, ny version finns på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-02-09

Riktlinjen för mat och måltider är reviderad, ny version finns på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-02-07

Rutin vid beställning av RFID-taggar till TES-App finns nu under "IT-system" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

Informationsmöten och dialogträffar

Dialogmöte 8 februari 2019

Inbjudan till utförareWord (word, 136.9 kB)

MötesanteckningarPDF (pdf, 170.2 kB)

Dialogmöte 7 december 2018

Inbjudan till utförarePDF (pdf, 250.3 kB)

Dialogmöte 5 oktober 2018

MinnesanteckningarPDF (pdf, 229.8 kB)

Bilagor:

Informationsmöte 7 september 2018

Inbjudan till utförareWord (word, 137.4 kB)

MinnesanteckningarPDF (pdf, 36.4 kB)

Bilagor:

Dialogmöte fredag 1 juni 2018

Inbjudan till utförareWord (word, 138.2 kB)

MinnesanteckningarWord (word, 100.4 kB)

Bilagor:

Informationsmöte fredag 4 maj 2018

Kallelse till utförareWord (word, 137.6 kB)

MinnesanteckningarPDF (pdf, 194.1 kB)

Presentation:

Dialogmöte fredag 13 april 2018

Inbjudan till utförareWord (word, 195.1 kB)

MinnesanteckningarWord (word, 237.9 kB)

Presentationer:

Informationsmöte fredag 2 mars 2018

Kallelse till utförarePDF (pdf, 98.7 kB)

MinnesanteckningarPDF (pdf, 41.9 kB)

Uppstartsmöte 13 februari 2018

ProgramWord (word, 194.1 kB)

BildspelPowerpoint (powerpoint, 911.8 kB)

Utbildning

Här kommer aktuella utbildningar presenteras.

 

Håll koll på senaste nytt

Du kan välja att prenumerera på uppdateringar av denna sida. Då får du ett e-post när ny information lagts upp på sidan.

Hantera prenumeration

Kontakt


Utförares frågor om Eget val inom hemtjänsten:

Telefon: 011-15 24 91
Skicka e-post

Frågor om hur utförare ansöker:

Kontakta Upphandlingscenter