Arvoderade frivilliguppdrag

Arvoderade frivilliguppdrag är frivilligt samhällsarbete som är lagreglerat eller myndighetsnära. I Norrköpings kommun har vi flera olika lagreglerade uppdrag där du kan vara med och hjälpa en medmänniska i vardagen.

Vilka uppdrag finns?

Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj och jourhem

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Det vanligaste är att kontaktfamiljen tar hand om ett barn eller ett syskonpar varannan helg.

Kontaktperson
En kontaktperson är till för barn och ungdomar som behöver en extra vuxen på fritiden.

Familjehem
Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan till exempel bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en annan familj, ett familjehem. Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem i sitt hem och att ge all den praktiska och känslomässiga omsorg ett barn behöver.

Jourhem
Ett jourhem tar med kort varsel emot ett barn eller en ungdom som tillfälligt inte kan bo kvar hemma. Barnet behöver oftast placeras samma dag. Längden på placeringen varar ibland bara några dagar och vanligtvis inte längre än fyra månader.

Läs mer om att vara kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem eller jourhem här

Kontaktperson och stödfamilj till personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson
Som kontaktperson träffar du en person med funktionsnedsättning på fritiden, några timmar varje månad. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra.

Stödfamilj
En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med någon typ av funktionsnedsättning i sitt hem. Oftast är barnet där är ett par dygn i månaden, exempelvis under helger.

Läs mer om att vara kontaktperson eller stödfamilj här

God man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare

God man
En god man hjälper huvudmannen när denne frivilligt tar emot hjälpen, eller när huvudmannen på grund av exempelvis demens inte kan samtycka. Samarbete är en förutsättning för att godmanskapet ska fungera. Det finns ett samarbete dem emellan som behöver fungera för huvudmannens bästa.

Förvaltare
När huvudmannen inte samarbetar och är till fara för sig själv eller andra kan denne tvingas få hjälp. Då kallas den som hjälper huvudmannen för en förvaltare. Andra mindre ingripande åtgärder ska prövas först.

Särskild förordnad förmyndare
En särskild förordnad förmyndare företräder minderåriga barn istället för en förälder. Denne ansvarar för barnets ekonomi och myndighetskontakter, men inte om barnets omsorg. Omsorgen är socialtjänstens ansvar om en förälder av någon anledning inte klarar av sitt föräldraansvar.

God man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare kallas gemensamt för ställföreträdare.

Vad gör en ställföreträdare?

  • Bevakar rätt
    Att bevaka någons rätt handlar om att sköta kontakter med myndigheter åt huvudmannen. Det kan vara att ansöka om ekonomiskt stöd eller andra insatser från samhället. Huvudmannen klarar inte själv av att bedöma om den får rätt hjälp och den rollen faller därför på ställföreträdaren.
  • Förvaltar egendom
    Till största delen handlar det om att se till att vardagsekonomin fungerar. Huvudmannen kan få sköta sina fickpengar och dagliga inköp själv. Ställföreträdaren betalar räkningar och håller koll på inkomster och utgifter.
  • Sörjer för person
    Huvudmannen ska ha ett så gott liv som möjligt. I praktiken innebär det ofta att huvudmannens vård- och myndighetskontakter och boendesituation ska fungera.

Läs mer om att vara god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare här

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00