Vad är våld?

Varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” – Per Isdal, ATV (Alternativ til vold) Oslo (2000)

Våld i nära relationer är oftast upprepat och har nästan alltid föregåtts av ett mönster där våldsutövaren i ökande utsträckning utövat dominans och kontroll över den eller de utsatta. Frideborg ser våld i nära relationer som ett begrepp där hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer ingår.

Hedersrelaterat våld
Hedersrelaterat våld innebär exempelvis att utsättas för hot eller tvingas gifta sig mot sin vilja, att tvingas förneka sin sexualitet eller sexuella läggning, eller att ha önskningar om sätt att leva som går emot familjens och släktens vilja.

Våld i samkönade parrelationer
Som i samkönade parrelationer kommer våld till uttryck på liknande sätt som i heterosexuella parrelationer. Det kan finnas en rädsla för att söka hjälp då samhället ofta är präglat av ett heteronormativt tänkande. Detta kan göra att man känner en rädsla för att söka hjälp hos professionella och/eller anhöriga.

Våld i nära relationer kan ta sig uttryck på följande sätt:
  • Psykiskt våld - Det består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteenden, hot mot andra personer som är viktiga för den utsatta (till exempel barnen, släktingar eller husdjur), och isolering.

    Det psykiska våldet inkluderar även latent våld, som kan innebära outtalade hot om upprepat våld. Våldsutövaren kan ge uttryck för stark ilska och aggressivitet genom kroppsspråket. Det latenta våldet skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.

    När det gäller hedersrelaterat våld är socialt våld vanligt förekommande. Det handlar om sociala bestraffningar, som utfrysning, isolering eller förskjutning, där hela familjen eller släkten deltar i bestraffningen.

  • Fysiskt våld - Våld som riktar sig direkt mot den andre, som exempelvis slag, sparkar, örfilar, knuffar, strypgrepp eller användande av tillhyggen och vapen.

  • Sexuellt våld - Sexuellt våld kan innebära att bli tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.

  • Materiellt våld - Det kan innebära att förstöra familjens gemensamma ägodelar, den utsattas personliga tillhörigheter och barnens leksaker.

  • Ekonomiskt våld - Det innebär att begränsa det ekonomiska utrymmet för den utsatta.
Kontakt
Kontaktcenter
Frideborg Behandling
Socialkontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 11B
602 28 Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-10.30 Samt onsdag kl. 13.00-15.00

Övrig info:
Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp.