Ansökan om kontaktförbud görs hos polisen och beslut fattas av åklagare. Ett kontaktförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt kontakta (exempelvis genom att ringa, sms:a, skicka brev eller e-post) eller följa efter personen som ska skyddas med beslutet. Den som utsatt någon annan får inte heller ta kontakt med den utsatta genom någon annan person, vilket innebär att personen till exempel inte kan be en god vän ringa. Den utsatta, som kontaktförbudet gäller, får heller inte ta kontakt med våldsutövaren, då detta kan leda till att kontaktförbudet hävs.

Överträdelse av kontaktförbud är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i max 1 år. Det är viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen.